תמל/ 1085

גדות הנחל - אשדוד

מטרת התוכנית


1. יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר פיתוח עירוני בין נחל לכיש לבין אזור תעשיה קיים קריית החלוצים, למגורים בהיקף של כ- 7,962 יח"ד מתוכן כ- 1,796 יח"ד קטנות.
2. הקצאת שטחים לתעסוקה, לתעשייה ולדיור מוגן.
3. הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף הנדרש לשכונה וסביבתה וכן לצרכים עירוניים.
4. תכנון המרחב הציבורי, רחובות ככרות ושטחים ציבוריים פתוחים, השימוש בהם ועיצובם העירוני.
5. פיתוח מערך התנועה והתחבורה לרבות תחבורה ציבורית, חניה לכלי רכב, שדרות, צירים ושבילים להולכי רגל, שבילי אופניים ברחובות המתוכננים.
6. הרחבת מט"ש אשדוד קיים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד הקרקע מיעודים: קרקע חקלאית, תעשיה, מלאכה ותעשיה זעירה, יער/ פארק חופי לפי תמ"א 22, נחל/תעלה/ מאגר מים, רצועת עבודה זמנית לביטול, מגבלות בניה ופיתוח, דרך או טיפול נופי, רצועת ניקוז, מתקן ביוב, שטח מסילת ברזל, מבנה ציבור ליעודים הבאים: מגורים ד', תעסוקה, תעשיה, מרכז תחבורה, מבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק, שטחים פתוחים, דרכים ובית קברות.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה, כדלקמן:
א. מספר יחידות הדיור ושטחי הבניה המותרים.
ב. התכסית המותרת.
ג. מרווחי בניה מותרים.
ד. גובה בנינים מותר.
ה. הנחיות לבינוי.
ו. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.
6. קביעת תנאים והוראות להוצאת היתרי בניה.
7. קביעת שטח למסדרון תשתיות תת-קרקעי לקווים וכבלים במתח עליון.
8. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה והפקעה.

דברי הסבר


תכנית זו מייעדת שטח בן כ-3,044 דונם להקמת רובע מגורים חדש ואזור תעסוקה חדש לעיר אשדוד והרחבת המט"ש בצפון העיר.
שטח התכנית מצוי ממזרח לאזור התעשייה הקיים "קריית חלוצים" של העיר אשדוד, צפונה משכונות מגורים קיימות וממערב לנחל לכיש.
הרובע החדש יכלול כ- 7,962 יח"ד, וכ- 442,000 מ"ר עיקרי למסחר ותעסוקה, כ- 10,600 מ"ר מסחר מהם משולבים כחזיתות מסחריות בתחום מרחב המגורים.
הרובע מתוכנן כרובע מגורים איכותי עם מרחב ציבורי מגוון, המיועד לטיפוח הליכה רגלית, תנועת אופניים, רכב דו גלגלי ותחבורה ציבורית.
הרובע משופע בשטחים פתוחים פארקים עירוניים, גנים שכונתיים, גינות משחק ופעילות. הרובע מתוכנן לאורך נחל לכיש אשר לאורכו מרחב פתוח אשר ישמש כפארק עירוני לדיירי הרובע והעיר.
בלב הרובע - שדרה מרכזית המהווה מוקד פעילות עם מגוון של שימושים בדפנותיה ומרחב ירוק במרכזה לרווחת תושביה.
על חלק מהשטח חלות מגבלות בניה של מפעל אלתא ומשרד הביטחון. בכפוף להגבלות אלה נקבעו בתכנית הגבלות גובה ושימוש בקרקע.
בחלק הצפוני מתוכנן אזור תעסוקה חדש הכולל בניה מרקמית וכן מגדלי משרדים ותעסוקה לאורך רחוב בני ברית המתחדש.
תכנון שדרת בני ברית בחלק המערבי של התכנית מבוסס על עקרון של ייעול השימוש ברצועת הקרקע בסמיכות לדרך בני ברית והתשתיות המלוות אותה.
התכנית קובעת כי דרך בני ברית ורצועות התשתיות תוסט מערבה ותפנה את החלק המזרחי של הרצועה להקמת שכונת מגורים הכוללת שורת מגדלי מגורים, מבני ציבור, ושטחים פתוחים.
שורת המגדלים תשורת מרחוב נפרד מלווה בשדרה. התכנון לבני ברית, המצוי כולו על קרקע ציבורית ימומש במהלך עצמאי שיכלול את העתקת והסדרת התשתיות ודרך בני ברית במיקומה החדש.
תכנית זו משתלבת ומתוכננת במקביל לתכנית בני חלוצים הגובלת בה ממערב ומיועדת להתחדשות עירונית של אזור התעשייה חלוצים.
כן כוללת התכנית הסטת תשתיות דלק ארציות המצויות לאורך שטח התכנית על מנת לאפשר את פיתוחה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 400 יח"ד יח"ד +400 יח"ד דיור מוגן
דיור מיוחד (מ"ר) 30,000 מ"ר מ"ר +30,000 מ"ר
דירות להשכרה (יח"ד) 378 יח"ד יח"ד +378 יח"ד במגרשים ביעוד מבנים ומוסדות ציבור
דירות קטנות (יח"ד) 1,796 יח"ד יח"ד +1,796 יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 382,022 מ"ר +55,544 מ"ר +326,478 מ"ר
מגורים (יח"ד) 7,184 יח"ד יח"ד +7,184 יח"ד
מגורים (מ"ר) 639,017 מ"ר מ"ר +639,017 מ"ר
מסחר (מ"ר) 46,178 מ"ר מ"ר +46,178 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 431,248 מ"ר +186,660 מ"ר +244,588 מ"ר *חישוב שטח מצב מאושר בוצע לפי שטח תעשייה חישוב זכויות מאושרות מחושב לפי שטח הייוד במכפלת 120%.

מקום התוכנית


ממערב - דרך בני ברית בחלק צפוני ואזור תעשיה כבדה אשדוד בחלק דרומי.
מצפון - דרך 41.
ממזרח - שטחים חקלאים של ישובים ניר ציון ובני דרום.
מדרום - בית עלמין אשדוד.

מסמכי התוכנית


מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן טופס 4, חוו"ד מגיש התכנית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח 3, נתונים כליים (טבלה 2.3) הורדה
תכתובת
תכתובות עמידה בתנאי סף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/02/2021 34 23
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/03/2020 34 23
קבלת תכנית 22/03/2020 34 23

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 19 תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 23 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 46/ א מחלף בני ברית - כביש 41 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 61/ ג קו מתח עליון 161 ק"ו - הוצאת אנרגיה מתחנת כח סולאד שינוי צפייה