251-0551317

בועינה נוג'ידאת: שכונה מזרחית ג/23801

מטרת התוכנית


שכונה מזרחית- קביעת זכויות בניה וחלוקת מגרשים

עיקרי הוראותיה


1. קביעת זכויות והוראות בניה ופיתוח שטח בשטח התכנית.
2. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב'1, משטח לבנין ציבורי ומדרך לאזור מגורים א', לרצועת תשתיות ולשצ"פ.

דברי הסבר


תכנית זו בסמכות ועדה מחוזית, התכנית מסדירה זכויות לתא שטח הכלוא בין מבנים ורחובות ומתאימה את אופי הבינוי בה לבינוי הקיים בסביבה.
התכנית מקטינה את הצפיפות ביחס לתכנית המתאר ג-13274 ממגורים ב' 1 למגורים א' וקובעת 43 יח"ד במקום 63 יח"ד.
התכנית מאפשרת שימושים לבעלי מקצועות חופשיים ביחידות הדיור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 43 יח"ד +63 יח"ד -20 יח"ד מוצעות 10 יח"ד/מסחר שיהנן אופצוינליות.
מגורים (מ"ר) 6,568 מ"ר +9,815 מ"ר -3,247 מ"ר מגורים

מקום התוכנית


מתחם מגורים במזרח היישוב בועינה נוג'ידאת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
בינוי ופיתוח תכנית בינוי ופיתוח נופי, חזיתות רחוב וחתכים-חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה חתך אורך בדרך-חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה תכנית תנוחה-חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה תכנית ניקוז-חתום להפקדה הורדה
תנועה תכנית תנועה-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
ניקוז חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תכנית תנוחה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תכנית ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תשריט נספח מים וביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח מים וביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח ניקוז הורדה
חתכים חתכים הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תכנית תנועה - שלב סופי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 22/01/2020 27 12
התכנית אושרה 22/01/2020 27 12
פרסום לאישור בעיתונים 29/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 27 12
פרסום לאישור ברשומות 14/11/2019 תאריך פרסום: 14/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8522. עמוד: 1252. שנה עברית: התשף . 27 12 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/11/2019 27 12
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/11/2019 27 12
לא הוגשו התנגדויות 28/08/2019 27 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/07/2019 27 12
פרסום להפקדה בעיתונים 28/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2019. עיתון: כל אל ערב. 27 12
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/2019 תאריך פרסום: 18/06/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8298. עמוד: 12037. שנה עברית: התשעט . 27 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/06/2019 27 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/06/2019 27 12
החלטה בדיון בהפקדה 11/07/2018 15 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/04/2018 15 8
קבלת תכנית 15/10/2017 6 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2507 כפר בועינה שינוי
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9034 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20001 מבנן b2 - בועינה נוגידאת שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/11/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/06/2019 הורדה