258-0490573

מתחם ג שכונה מערבית גוש חלב

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא הסכמה , ושינוי בהוראות הבניה .

עיקרי הוראותיה


- איחוד וחלוקה .
- קביעת קווי בנין .
- שינוי בהוראות בינוי או עיצוב .
- קביעת גודל מגרש מינימלי .
- הגדלת מס' יחידות דיור .
- הארכת דרך לצורך גישה למגרשים סמוכים .
- הגדלת תכסית .

דברי הסבר


על המתחם המיועד חלה תב"ע ג/10781 , תב"ע זו מחייבת תכנון תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה אשר תעשה במאוחר וזאת כי והחלקות מקור צורתם אינה מאפשרת בניה נורמאלית ואין אפשרות לממש עתודות קרקע אילו כל עוד אין חלוקה מוסדרת תכנונית וגם קניינית, על כן אנו מגישים תוכנית זו .
עיקרי הוראות התכנית הם איחוד וחלוקה לפי סעיף 62א(א)סעיף קטן 1 , שינוי בהוראות בינוי או עיצוב לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן 5 , קביעת גודל מגרש מינימלי לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן 7, הגדלת מס' יחידות דיור לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן 8 , הארכת דרך לצורך גישה למגרשים סמוכים לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן 2 . שינוי בתכסית לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן 9 .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 47 יח"ד +47 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 11,888.72 מ"ר +11,888.72 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה מערבית גוש חלב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה . הורדה
טבלאות איזון והקצאה עקרונות שומה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועמ"ש ומהנדס ועדה לעניין סמכות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועץ משפטי ומהנדס ועדה לנושא סמכות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/10/2019 תאריך פרסום: 28/10/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8486. עמוד: 617. שנה עברית: התשף . 24 14 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 28/10/2019 24 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/10/2019 24 14
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/11/2018 24 14
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/2018 תאריך פרסום: 07/10/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7948. עמוד: 409. שנה עברית: התשעט . 18 11 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/09/2018 18 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/05/2017 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10781 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים והתווית מערכת דרכים - גוש חלב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16923 תכנית מתאר גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 19792 שכונה מערבית - גוש חלב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018061 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/10/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/09/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 03/10/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/09/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 12/09/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 03/10/2019 הורדה