152-0413054

קרית יערים

מטרת התוכנית


הקמת מבני מגורים חדשים ובהם 78 יח"ד וכן מבנים ומוסדות ציבור, ושטח ציבורי פתוח.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי במערך יעודי הקרקע מיעוד שטח חקלאי ליעודים מגורים ב' ושטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
2. קביעת בינוי בגובה 6 קומות מגורים וקומה תת קרקעית אחת עבור חניה ואחסון.
3. קביעת התכליות המותרות ביעודי קרקע.
4. קביעת מספר יחידות הדיור ל- 78.
5. קביעת שטחי הבניה בתחום התכנית.
6. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
8. קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.
9. קביעת קווי בנין.
10. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
11. קביעת תנאים למתן טופס אכלוס.
12. קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע.
13. קביעת תנאים לטיפול בעצים בוגרים. שימור ועקירה.
14. קביעת הוראות לדרך.
15. קביעת הוראות להפקעה.

דברי הסבר


רקע התכנית:
התכנית המוצעת ממוקמת בחלקו הדרומי של הישוב קרית יערים בשכונת טלזסטון ומשתרעת על שטח של 11.619 ד'.
התכנית גובלת מצידה הצפוני בדרך האנדרטה ומצידה הדרומי בדרך מס' 1 תל אביב ירושלים.
על שטח התכנית חלה תכנית מי/200.
התכנון המוצע מגדיר רקע סטטוטורי למתחם הכולל תא שטח למגורים בהיקף של 78 יח"ד, תא שטח לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ותא שטח לדרך.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) 19 יח"ד יח"ד +19 יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 7,040 מ"ר מ"ר +7,040 מ"ר
מגורים (יח"ד) 78 יח"ד יח"ד +78 יח"ד
מגורים (מ"ר) 8,856 מ"ר מ"ר +8,856 מ"ר מתוכם 432 מ"ר מרפסות

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת מדרום לדרך האנדרטה ומצפון לכביש מס' 1 תל אביב ירושלים.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי - רעש ואיכות אוויר-חתום לאישור הורדה
תנועה נספח תנועה וחניה-חתום לאישור הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים וביוב-חתום לאישור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום לאישור הורדה
בינוי נספח בינוי, מחייב לעניין מס' קומות מירבי, גובה מירבי, מס' יח"ד מרבי, קווי בניין-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
איכות הסביבה מסמך סביבתי - רעש ואיכות אוויר-חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי, מחייב לעניין מס' קומות מירבי, גובה מירבי, מס' יח"ד מרבי, קווי בניין.-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מדיון 14.12.16 הורדה
תצהירים תצהיר שלט הורדה
תכתובת
תכתובות הנחיות בדבר פרסום תכנית להפקדה.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/10/2018 תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2018. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 30 17
פרסום לאישור ברשומות 28/08/2018 תאריך פרסום: 28/08/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7929. עמוד: 11231. שנה עברית: התשעח . 30 17 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 28/08/2018 30 17
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 23/08/2018 30 17
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/08/2018 30 17
החלטה בדיון בהתנגדויות 30/04/2018 20 11
הוגשו התנגדויות 05/03/2018 20 11
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2018 20 11
פרסום להפקדה ברשומות 09/01/2018 תאריך פרסום: 09/01/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7668. עמוד: 4033. שנה עברית: התשעח . 20 11 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 20 11
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/01/2018 20 11
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/12/2017 20 11
החלטה בדיון במועצה הארצית 15/08/2017 16 11
החלטה בדיון בהפקדה 27/02/2017 12 9
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 13/02/2017 30 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/10/2016 12 9
קבלת תכנית 03/08/2016 12 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מי/ 106 הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים. החלפה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה החלפה צפייה
תוכנית מי/ 232/ ז שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון החלפה צפייה
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות 30/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
597 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 26/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 23/08/2018 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 31/12/2017 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/08/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/12/2017 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 21/10/2018 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 07/02/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמי רומן ת.ד 101 - ד.נ הרי יהודה מקוד 90840 הורדה