תתל/ 80/ א

תכנית לתשתית לאומית: שדה תעופה חיפה

מטרת התוכנית


תכנון שדה התעופה חיפה על מנת להסדיר ולהרחיב את השימוש בו לטיסות ליעדים בינלאומיים ופנים ארציים, לתעופה מסחרית וכללית, תוך קביעת הגבלות בניה ושימושי קרקע בגין בטיחות טיסה, רעש כלי טיס וסכנת ציפורים לתעופה.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת גבול שדה התעופה בו יוקמו המסלולים, המבנים, המתקנים ואשר יותרו בו בין היתר השימושים הדרושים לתפעול יעיל ובטיחותי של השדה בתחום הקרקעי ובתחום האווירי.
2. קביעת השימושים המותרים בשטחים השונים בתחום התכנית.
3. קביעת תנאים ואמצעים לתפעול בטיחותי שוטף ותקין של שדה התעופה.
4. קביעת הגבלות בניה ושימושי קרקע מסביב לשדה התעופה.
5. קביעת שטחי בניה מותרים, הוראות והגבלות בדבר הבנייה והשימושים בתחום התכנית.
6. קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה, עיצוב נופי ותשתיות.
7. קביעת תנאים להליך רישוי הבניה.
8. קביעת מנגנון למעקב ובקרה אחר קיומן של ההוראות הסביבתיות.

דברי הסבר


שדה התעופה חיפה הוקם על ידי הבריטים בשנת 1934 כחלק ממערך תשתיות תחבורתיות בינלאומיות במפרץ הקישון, אשר כלל את שדה התעופה, הנמל הימי ומסוף הרכבת המרכזי.

שדה התעופה מסומן בתמ"א / 15, תכנית מתאר ארצית לתפרושת שדות התעופה כשדה בשימוש בדרגה 2. הוא שדה קיים ופעיל מאז הקמתו, והוא פועל מכח תוכניות מנדטוריות, ותכניות נוספות שקבעו הגבלות בנייה על מנת למנוע פגיעה בפעילות האווירית המתקיימת בשדה התעופה.


תכנית זו הכוללת הוראות של תכנית מפורטת נועדה להסדיר ולפתח את פעילות השדה וכוללת בין היתר נספח מחייב בדבר ההגבלות שמטיל השדה על סביבתו בגין רעש כלי טיס, הגבלות גובה הבניה וצמצום סכנות ציפורים לתעופה.

מקום התוכנית


מפרץ חיפה

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים חתומים
תסקיר השפעה על הסביבה 7 - תסקיר השפעה על הסביבה. חלק ראשון עמודים 1-41. תכולת הנספח: חוברת מילולית עם תרשימים ותכניות בקנ"מ משתנה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר לתכנית בשפה הערבית. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
גובה מבנים ובטיחות טיסה 1.2 - נספח הוראות בדבר הגבלות בניה ושימושי קרקע בגין בטיחות טיסה, רעש כלי טיס, וסכנת ציפורים. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 2 - נספח בינוי. תכולת הנספח: תכנית בקנ"מ 1:2500, חתכים בקנ"מ 1:500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 1.3 - תדריך אקוסטי. המסמך מחייב למעט תוספות א', ב'. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה 7 - תסקיר השפעה על הסביבה. חלק שלישי עמודים 53-127. תכולת הנספח: חוברת מילולית עם תרשימים ותכניות בקנ"מ משתנה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה 7 - תסקיר השפעה על הסביבה. חלק רביעי עמודים 128-214. תכולת הנספח: חוברת מילולית עם תרשימים ותכניות בקנ"מ משתנה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה 7 - תסקיר השפעה על הסביבה. חלק חמישי - נספחים. תכולת הנספח: חוברת מילולית עם תרשימים ותכניות בקנ"מ משתנה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה 7 - תסקיר השפעה על הסביבה. חלק שני עמודים 42-52. תכולת הנספח: חוברת מילולית עם תרשימים ותכניות בקנ"מ משתנה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 6.2 - נספח מים וביוב (נספח מילולי). - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 10.2 - נספח שמירה על עצים בוגרים. תכולת הנספח: חוברת סקר עצים בוגרים. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז 5.2 - נספח ניקוז (נספח מילולי). - חתום להפקדה ות"ל הורדה
גובה מבנים ובטיחות טיסה 1.1 - תשריט הגבלות בניה ושימושי קרקע בגין בטיחות טיסה, רעש כלי טיס, וסכנת ציפורים לתעופה. תכולת הנספח: תכניות בקנ"מ 1:20000, 1:7500, 1:2500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.1 - נספח נוף ופיתוח - גיליון תכניות. תכולת הנספח: מפת התמצאות, תכנית כללית בקנ"מ 1:2500, תרשימי הגדלה בקנ"מ 1:500 ומפות התמצאות ללא קנ"מ. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.2 - נספח נוף ופיתוח - גיליון חתכים. תכולת הנספח: תרשים הפניה בקנ"מ 1:15000, חתכים בקנ"מ 1:500, חתכים מקומיים בקנ"מ 1:250. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה 4.3 - נספח תנועה - גיליון מילואות C ו-D. תכולת הנספח: מילואות בקנ"מ 1:500, תרשימי סביבה וחתך טיפוסי ללא קנ"מ, טבלת חניות. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה 4.1 - נספח תנועה - גיליון תכנית כללית. תכולת הנספח: תרשים כללי בקנ"מ 1:2500, חתכים טיפוסיים ומקומיים ללא קנ"מ, תרשים סביבה ללא קנ"מ, טבלת חניות, תנוחה - שיקוע דרך יוליוס סימון קנ"מ 1:1000, חתך שיקוע יוליוס סימון ללא קנ"מ. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה 4.2 - נספח תנועה גיליון מילואות A ו-B. תכולת הנספח: מילואות בקנ"מ 1:500, תרשימי סביבה ללא קנ"מ, טבלת חניות. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 6.1 - נספח מים וביוב (נספח גרפי). תכולת הנספח: תכנית כללית בקנ"מ 1:2500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 9 - נספח תיאום תשתיות. תכולת הנספח: תכנית 1:2500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 10.1 - נספח שמירה על עצים בוגרים. תכולת הנספח: תרשים קנ"מ 1:2500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז 5.1 - נספח ניקוז (נספח גרפי). תכולת הנספח: תכנית כללית בקנ"מ 1:2500. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 8 - תשריט מצב מאושר. תכולת הנספח: תשריט מצב מאושר קנ"מ 1:2500, תרשימי סביבה על רקע תכניות מתאר ארציות ומחוזית בקנ"מ שונה. - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה עמודים 1-45 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה - עמודים 86-214 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה עמודים 46-85 הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון 27.12.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 27.12.2021 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע 1:2500 - חתום דיגטלית על ידי המודד הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע 1:20000 - חתום דיגטלית על ידי המודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 27/12/2022 תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2022. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2022. עיתון: ישראל היום. 21 14
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 06/12/2022 תאריך פרסום: 06/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10952. עמוד: 1721. שנה עברית: התשפג . 21 14 צפייה
החלטה בדיון בולחוף 16/02/2022 3 1
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 27/12/2021 3 1
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 20/12/2021 3 1
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 19/05/2021 3 1
קבלת תכנית בות"ל 14/02/2021 3 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 13/ ב/ 1/ 1 מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 15 תכנית מתאר ארצית לפריסת שדות תעופה. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 2/ 4 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי מכלול ימי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 06/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
187 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 16/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
187 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 16/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021020 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 27/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הפקה נוסח על גבי שלט/ים בתחום התכנית בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 21/11/2022 הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 27/07/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום 21/11/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 14/12/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 30/11/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 04/01/2023 הורדה