ג/ 16749

תכנית מתאר - מסעדה

מטרת התוכנית


א. תכנון מחדש של תחום מתאר כפר מסעדה, התאמת דרכים ויעודים למצב הקיים בשטח.
ב. הרחבה של שטח תעשיה הקיים.
ג. הקצאת שטחים למבני ציבור וקרית חינוך חדשה.
ד. תוספת של כ-191 דונם מגורים למתאר הקיים.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התוכנית.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע חקלאית למבני ציבור , לתעשייה ולמגורים.
ב. קביעת תכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 10/04/2007
קבלת תכנית 12/09/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12239 שינוי תקנון ג/ 5867, מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5867 תכנית מתאר מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 10/01/2007
פרוטוקול הורדה