354-0771147

תכנון חוות דירים - דרום מועאוויה

מטרת התוכנית


הקמת מתחם מוסדר לדירי צאן , רפתות בקר כולל שטחי מסחר, תעסוקה, תיירות ותעשייה חקלאית בדרום היישוב מועאויה .

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למבני משק, שטחי מסחר ותעשייה חקלאית, תיירות חקלאית ותעסוקה הקשורה לחקלאות.
ב- הצעת מבנים לצורכי ציבור עבור מנהל מתחם ופונקציות ציבוריות הקשורות למתחם.
ג- הצעת מתקנים הנדסיים.
ד-שטח למרכז תחבורה-תחנה לאוטובוסים
ה- הסדרת דרך גישה למתחם מתוך היישוב .
ו- קביעת הוראות וזכויות בניה כולל שימושים מוצעים למתחם.
ז- קביעת הנחיות סביבתיות.
ח- הצעת מערכת התחבורה בתוך המתחם.
ט- הצעת שטחים ציבוריים פתוחים במתחם.

דברי הסבר


התכנית מציעה הסדרת אזור לצורך הקמת דירי צאן ורפתות בקר ובנוסף, יצירת מגרשי תעשייה, מסחר, תיירות ומוסדות ציבור שקשורה שמייוצרים ברפתות ביישוב מעאוויה המשתרעים על שטח של כ- 330 דונם.
וזאת לצורך ריכוז כל הדירים , הרפתות שנמצאים היום בתוך היישוב בשכונות המגורים והעברתם לאזור מוסדר מחוץ לגבולות שבדרום היישוב תוך כדי חיבור המתחם לכבישים המובילים לעיר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


דרומית ליישוב מועאויה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון הורדה
תנועה חתכים לאורך 1 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - תוכנית הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ניקוז - תוכנית הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ביוב 2500 הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ביוב 1250 הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים 1250 הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ביוב כלל הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים 2500 הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה מועאוויה חוות דירים נספח מים וביוב הורדה
תנועה תנוחה הורדה
בינוי תוכנית בינוי הורדה
תנועה חתכים לאורך 3 הורדה
תנועה חתכים לאורך 2 הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
טבלת שטחים טבלת נתונים כמותיים הורדה
עקרונות תכנון פרוגראמה לגידול בעלי חיים במועאויה כולל מסמך עקרונות תכנון משרד החקלאות הורדה
חוות דעת
חוות דעת כלכלית חוות דעת כלכלית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבה במועצה בנושא הדירים יחד עם נציגי משרד החקלאות , משרד הבירות ורמ"י הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה פרוגראמה לגידול בעלי חיים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בדיקה כלכלית הורדה
פרוטוקול / החלטות ישיבת פריי-רולינג - ועדה מחוזית - 20-6-2020 הורדה
פרוטוקול / החלטות ישיבה בשלטון המקומי - בנושא פרויקט הדירים הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית - עירון הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/2022 17 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/12/2021 17 10
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 16/11/2021 8 6
קבלת תכנית 29/06/2021 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 9 תכנית מתאר ארצית - שינוי מס 9 לתמא/ 22 - האצלת סמכויות- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 7 תכנית מתאר מחוזית חלקית - שטחים שצורפו ממחוז צפון כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 984 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 741 כביש גישה למועוויה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8962/ חיפה שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח המיועד לבנייני ציבור, קרית חינוך, כפר מועאויה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה