תתל/ 127

מתקן פוטו וולטאי עמק זבולון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו-וולטאי בעמק זבולון בשטח של כ-1310 דונם כמענה להחלטות הממשלה למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות ועמידה ביעדים שהוצבו.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, ומקרקע ללא ייעוד בתכנית מפורטת, ליעוד משולב קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, מתקנים הנדסיים ומסדרון תשתיות.
ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח למתקן הפוטו-וולטאי.
ג. קביעת השימושים המותרים.
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ה. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה, לרבות הנחיות לעת ההקמה, התפעול השוטף והפירוק.
ו. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלבים לביצוע.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת מסדרון תשתיות עילי עבור קווי חשמל לשם חיבור המתקן לרשת ההולכה הארצית.

דברי הסבר


תכנית זו היא תכנית להקמת מתקן פוטו-וולטאי, וחיבורה למערכת הולכת החשמל הארצית בקו מתח עליון (161 קילו וולט).
שטח התכנית, הוא כ-1440 דונם, מתוכם תופס המתקן כ-1310 דונם.

התכנית מוגשת כמענה להחלטות הממשלה למעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות, ביניהן החלטות הממשלה מס' 4450 (29.01.2009) ו-542 (20.09.2015) שקבעו יעדים מנחים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של עד 10% מצרכי האנרגיה לשנת 2020 ו-17% עד שנת 2030, והחלטה 465 (25.10.2020) שעיקרה זירוז המעבר לאנרגיות מתחדשות והפחתת פליטות זיהום האוויר בפעילות המשק, במסגרתה הוגדלו יעדי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת לכדי 30% מצרכי האנרגיה עד שנת 2030, עם יעד ביניים של 20% מכלל הצריכה עד שנת 2025.

חברת אנרג'יקס הוסמכה על ידי הממשלה, בהחלטה מספר 504 מיום 6.11.2020, להגיש תכנית לתשתית לאומית למתקן פוטו-וולטאי בעמק זבולון.

חברת אנרג'יקס חברה לבעלי קרקעות בני העדה הדרוזית, תושבי ג'וליס והסביבה, ולמושב אחיהוד, מתוך מטרה לתת מענה לצרכי משק האנרגיה הלאומי והאזורי. המיזם יאפשר ריכוז שטחים המוקצים למתקנים סולאריים למתקן אחד, עם חיבור אחד לרשת ההולכה ויחליף ייצור קונבנציונאלי מזהם.

התכנון מתחשב בתוואי נחל חילזון והמסדרון האקולוגי מדרום למתקן, ולראשונה בישראל, לא תוקמנה גדרות סביב חלק ניכר מהמתקן, בחלקו המערבי.
בתחום התכנית, בחלקה המערבי, בסמיכות לקו המתח העליון תוקם תחנת משנה.

התכנית מאפשרת בין היתר הקמת מבנים לאגירת חשמל, מבנים ומתקנים לייצור חשמל ואביזרים הקשורים בהם כולל קווי ומתקני תשתית, מתקני עזר, מיתוג והשנאה, גדרות, שערים, ודרכים תפעוליות.
דרך הגישה למתקן תתחבר לדרכים סטטוטוריות קיימות - בחלקו המזרחי לדרך קיימת מתוקף תכנית מס' ג/4723, ובחלקו המערבי לדרך מתוקף תמ"א 1/32/א.
החיבור החשמלי בין שני חלקי המתקן יתבצע באמצעות מסדרון תשתית תת-קרקעי.

התכנית כוללת הוראות סביבתיות והנחיות להשבת מצב הקרקע לקדמותה לצורך שימוש חקלאי, לאחר סיום תקופת ההפעלה של המתקן.

מקום התוכנית


בעמק זבולון מדרום לכביש 85, חלקה המזרחי של התכנית בשטחי המשבצת של מושב אחיהוד, וחלקה המערבי בחלקות בבעלות פרטית.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
בינוי נספח בינוי - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז תשריט ניהול הטיפול במי נגר וניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניהול מי נגר מסמך לניהול הטיפול במי נגר וניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר - תכניות ארציות ומחוזיות - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח שילוב נופי- גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח שילוב נופי- גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח שילוב נופי- גיליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - גליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - גליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח שילוב נופי- גיליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גיליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גיליונות 1-2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר - תכניות ארציות ומחוזיות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניהול מי נגר מסמך לניהול הטיפול במי נגר וניקוז - חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז תשריט ניהול הטיפול במי נגר וניקוז - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר (תכניות מקומיות ומפורטות) - גליונות 1-3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע גיליון 2 - חתום ע"י מודד בחתימה אלקטרונית הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע - חתום ע"י מודד בחתימה אלקטרונית הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 13.12.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע למליאת הות"ל 13.12.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לדיוני הות"ל 2.5.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/07/2022 35 22
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/07/2022 35 22
פרסום לאישור ברשומות 11/07/2022 35 22
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 22/05/2022 35 22
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 02/05/2022 35 22
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 01/03/2022 תאריך פרסום: 01/03/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10240. עמוד: 3962. שנה עברית: התשפב . 32 19 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 11/02/2022 32 19
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 11/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2022. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2022. עיתון: מעריב. 32 19
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 13/12/2021 30 17
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 25/11/2021 30 17
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר 25/11/2021 30 17
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא הוגש תסקיר 25/11/2021 30 17
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 31/08/2021 13 10
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 31/08/2021 13 10
קבלת תכנית בות"ל 19/11/2020 13 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 2/ 12 קו עכו כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 90 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 127/ 2022/ 2/ 2022 מתקן פוטו וולטאי עמק זבולון היתר בניה
תוכנית תתל/ 127/ מ/ 2022/ 1/ 22 מתקן פוטו וולטאי עמק זבולון היתר בניה
תוכנית תתל/ 127/ א מתקן פוטו וולטאי עמק זבולון היתר בניה
תוכנית תתל/ 127/ 2022/ 1/ 2022 מתקן פוטו וולטאי עמק זבולון היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021027 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021017 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 31/01/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 20/02/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 03/02/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 03/03/2022 הורדה