351-0688564

הוספת יחידה שלישית בנחלת משפחת רויכמן, אביאל

מטרת התוכנית


הוספת יחידה שלישית בנחלה.

עיקרי הוראותיה


1. הוספת יח"ד.
2. שינוי קווי הבנין.

דברי הסבר


נחלת משפחת רויכמן מורכבת מחלקה א -אזור מגורים וחקלאי בגוש 12415 חלקה 11 וממגרש מוצמד לה בגוש 12416 חלקה 37. מספרם 49 ו-49א בתכנית המאושרת למושב ג/921.
שניהם כאמור, מהווים יחידת רישום אחת.
ע"פ התכניות המאושרות ונהלי רשות מקרקעי ישראל יותרו בנחלה 2 יחידות גדולות למגורים ויחידת הורים קטנה בשטח עד 55מ"ר, שאינה נספרת במנין יחידות הדיור לנושא תמ"א 35.
כמו- כן מותרים שמושים חקלאיים ושמושי פל"ח . המשפחה מבקשת להוסיף יחידה שלישית בנחלה שלהם לטובת מגורי בן משפחה נוסף.
אין בתכנית זו תוספת זכויות בנייה ביחס למצב התכנוני המאושר כיום.
מבחינת המצב הסטטוטורי המאושר על שטח התכנית:
בשנת 1983 פורסמה לתוקף על שטח המושב תכנית מפורטת מס' ג/921 שיזמה הסוכנות היהודית לא"י, המחלקה להתישבות.
בין מטרות התכנית:"קביעת אזורים...לשמושים השונים, התווית רשת הדרכים, קביעת הוראות בנייה,...הרחבת נחלות (אזור מגורים מיוחד) ע"י תוספת מגרשי בנייה למשק ההורים,
עבור בנים ממשיכים (מסומנים במפה במספר ותוספת האות א'). בסעיף התכליות בתקנון נרשם ביחס לאזור מגורים מיוחד: "תותר הקמת יח"ד אחת בכל מגרש המיועד לצרוף לנחלת משק ההורים,
כחלקה בלתי נפרדת ונושאת אותו מספר בתוספת האות א'. "
בשנת 1985 פורסמה לתוקף תכנית מש"ח/1/א שיזם מנהל מקרקעי ישראל והיא משנה את התכנית המפורטת ג/921 . בין מטרותיה:"הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום, קביעת יעודים ואזורים, ועוד.
התכנית אינה מאפשרת הוצאת היתרי בנייה מכיוון שאינה כוללת הוראות וזכויות בנייה. בתקנון התכנית מצויין כי 53 מבין 60 הנחלות במושב הינן מפוצלות לשניים, שירשמו כל אחת כיחידת רישום אחת.
ביניהן נחלה מס' 49 והמגרש המוצמד לה שמספרו 49א.
לפיכך, נראה כי המישור התכנוני המאושר מתייחס למישור הקנייני וקובע כי נחלה 49 הינה נחלה מפוצלת ומורכבת משני אזורי מגורים ושטח חקלאי אחד, הצמוד לאחד מהם. שניהם כאמור, מהווים יחידת רישום אחת.

חישוב יחידות הדיור במושב אביאל בהתאם ללוח 2 בתמ"א 35:
למושב מותרות עד 300 יח"ד ע"פ התמ"א.
ע"פ תכניות מאושרות למושב-
60 נחלות, ב-57 מהן 2 יח"ד. ב-3 נחלות אושרו תכניות נקודתיות לפיצול מגרש מהנחלה, לפיכך 117 יח"ד בנחלות , לא כולל 60 יח"ד קטנות בשטח עד 55מ"ר.
3 המגרשים שפוצלו מנחלות: נחלה 48, נחלה 52, נחלה 70
12 מגרשים לבעלי מקצוע- 12 יח"ד
2 מגרשיים לבעלי מקצוע פוצלו ל-2 יח"ד- מגרש 75, מגרש 78
80 מגרשי הרחבה- 80 יח"ד
סה"כ מאושרות במושב 214 יח"ד מתוך 300 יח"ד ע"פ תמ"א 35.
במושב אין נחלות שאינן מאוישות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
חדרי מלון / תיירות (חדר) 4 חדר +4 חדר חדר 4 צימרים
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +2 יח"ד +2 יח"ד כולל יח"ד קטנה אחת
מגורים (מ"ר) 621.25 מ"ר +621.25 מ"ר מ"ר כולל 55 מ"ר ליח"ד קטנה
תעסוקה (מ"ר) 340 מ"ר +340 מ"ר מ"ר יתר שימושי הפל"ח למעט הצימרים

מקום התוכנית


רחוב הברושים 6 ורחוב התאנה 8

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
מצב מאושר חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות שינויים בין גרסאות הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/05/2022 13 10
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/05/2022 13 10
התכנית אושרה 17/05/2022 13 10
פרסום לאישור בעיתונים 10/12/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 13 10
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2021 תאריך פרסום: 30/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10026. עמוד: 1731. שנה עברית: התשפב . 13 10 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/11/2021 13 10
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/11/2021 13 10
החלטה בדיון באישור תכנית 29/09/2021 13 10
לא הוגשו התנגדויות 14/07/2021 13 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2021 13 10
פרסום להפקדה בעיתונים 14/05/2021 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2021. עיתון: אל-סינארה. 13 10
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 13/05/2021 13 10
פרסום להפקדה ברשומות 22/04/2021 תאריך פרסום: 22/04/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9556. עמוד: 5081. שנה עברית: התשפא . 13 10 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/04/2021 13 10
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/04/2021 13 10
החלטה בדיון בהפקדה 13/01/2021 9 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/08/2020 9 9
קבלת תכנית 04/05/2020 9 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל החלפה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה החלפה צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל החלפה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 הוספת יחידה שלישית בנחלת משפחת רויכמן, אביאל החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 29/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 13/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/04/2021 הורדה