ק/ 1000/ 1

כפר ברא - תכנית מתאר.

מטרת התוכנית


א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבתו של הישוב הקיים כפר ברא לשם הקמת שכונות מגורים חדשות ומרכז יישובי חדש במזרח היישוב והקמת אזור תעסוקה וחינוך ומכללה במערב היישוב.
ב. הקצאת שטחים באזורי ההרחבה בהתאם לפרוגרמה הנוגעת לנושאים הבאים:
1. מגורים: הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב לשנת 2030 עבור כ- 6,000 תושבים.
2. תעסוקה: הקצאת שטחים לתעסוקה ומסחר בשילוב תשתיות ומתקני ספורט.
3. חינוך תרבות והשכלה גבוהה: תוספת שטחים למבני ציבור לחיזוק עצמאותו של הישוב ומעמדו במרחב.
4. נוף ושטחים פתוחים: תוספת שטחים ציבוריים פתוחים בפריסה התואמת צרכי הישוב. שמירה על חזות הכפר, התאמת הפיתוח לטופוגרפיה, שמירה על מבטים לנוף, כולל הקמת טיילת לתצפית נופית.
5. תשתיות: פיתוח תשתיות ביוב, מים, ניקוז, שטחים למתקנים הנדסיים, תוך שמירה על איכות הסביבה.
6. תחבורה: הרחבת והסדרת התשתית התנועתית לשיפור רמת השירות והבטיחות ולצורך שיפור מערך התנועה והחניה בישוב

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד של קרקע חקלאית, שצ"פ ומגורים למטרות הבאות:
1. מגורים א'
2. מבנים ומוסדות ציבור
3. שטח ציבורי פתוח
4. מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור
5. יער לסוגיו
6. קרקע חקלאית
7. דרך מוצעת
8. דרך ו/או טיפול נופי
9. מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
10. שטח ציבורי פתוח ומתקנים הנדסיים

ב. קביעת תנאים והוראות המאפשרים המשך בנייה ופיתוח ע"פ תכניות קיימות באזורים מאושרים לבניה.
ג. קביעת תנאים המאפשרים הוצאת היתרי בניה ופיתוח בשטחי הפיתוח החדשים בסמכות וועדה מקומית.
ד. קביעת הוראות בנייה: שטח מבנים וגובהם, מרווחי בנייה, צפיפות וכו'.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות.
ז. קביעת הנחיות מיוחדות לפיתוח במרכז הכפר.
ח. קביעת תנאים ושלבים לביצוע התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 18,970 מ"ר מ"ר מ"ר במצב המאושר- סה"כ קרקע למבני מתארי עפ"י תכנית מפורטת שתוכן בעתיד. ציבור כ- 33 דונם
מגורים (יח"ד) 1,600 יח"ד +1,200 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 60,000 מ"ר מ"ר מ"ר על בסיס אומדן של כ-150 מ"ר שטח עיקרי ליח"ד
מסחר (מ"ר) 1,130 מ"ר מ"ר מ"ר סה"כ מפורט ומתארי 6,430 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 6,650 מ"ר +6,650 מ"ר מ"ר במצב המאושר- מלאכה ותעשייה בתכנית ק/ 1001. סה"כ מפורט ומתארי 39,050

מקום התוכנית


בין היישובים חורשים, אורנית, כפר קאסם וכביש מס' 6.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
ביוב, מיקוז, אספקת מים וסידורי תברואה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - dwg תוכנית מאושרת הורדה
קומפילציה כוללת לשינויים לתכנית - shp (לא סטטוטורי) תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
מסמכים
צילום אויר - תצ"א תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/04/2014 תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2014. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2014. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2014. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 12/03/2014 תאריך פרסום: 12/03/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6769. עמוד: 4358. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/03/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/02/2014
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/11/2013
לא הוגשו התנגדויות 23/10/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/10/2013
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2013 תאריך פרסום: 16/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6662. עמוד: 210. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2013. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/08/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/07/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 17/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה 21/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/07/2009
קבלת תכנית 11/06/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21/ 24 כפר ברא כפיפות צפייה
תוכנית אפ/ 100 לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באזור שיעודו חקלאי. כפיפות צפייה
תוכנית אפ/ 15 שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבניה, חלוקה למגרשים וקביעת הוראות בניה. כפיפות צפייה
תוכנית גמ/ 711/ 1 כפר ברא כפיפות
תוכנית מח/ 230 יער חורשים שינוי צפייה
תוכנית ק/ 1001 כפר ברא שינוי צפייה
תוכנית ק/ 1004 שינוי יעוד וקביעת הוראות בניה שינוי צפייה
תוכנית ק/ 1014 הרחבת דרך קיימת. קביעת דרך חדשה ובטול קטע דרך. כפיפות צפייה
תוכנית אפ/ 1005 שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 711/ 8 קביעת קווי בנין למבנים קיימים,שינוי תוואי דרך והרחבתו כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ 1114 המרת אזור חקלאי לאזור מגורים א' ולבניני ציבור,והתווית דרך חדשה. כפיפות
תוכנית ממ/ 869 תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתו כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 451-0359331 כפר ברא - תכנית מתאר. החלפה
תוכנית 451-0150508 כפר ברא - תכנית מתאר. שינוי
תוכנית 451-0688762 כפר ברא - תכנית מתאר. שינוי
תוכנית 451-1052539 כפר ברא - תכנית מתאר. כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
439 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/09/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 21/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/02/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/07/2013 הורדה