351-0083618

פיצול מגרש מנחלה 70 באביאל

מטרת התוכנית


הפרדת מגרש 70א (תא שטח 1) המיועד לבן ממשיך מנחלה 70 (תאי שטח 2+3) על מנת לאפשר רישום המגרש כיחידת רישום עצמאית ולא כחלק מהנחלה, ושינוי קווי בנין.

עיקרי הוראותיה


הוראות וזכויות הבניה יהיו בהתאם לתכניות ג/921 , משח/1א ותכנית פל"ח מ/352 וכן התכניות המשנות להן.
בנחלה מס' 70 (תאי שטח 2+3) - שהופרד ממנה מגרש למגורים מותר יהיה להקים 1 יח"ד ויחידה נוספת צמודה אליה בשטח של 55 מ"ר בהתאם לתכנית ג/921 ,תתבטל הזכות להקמת יחידת מגורים שניה ל"בן ממשיך ". קו בנין קדמי יהיה בהתאם לבנוי, כל בניה חדשה תהיה לפי קו בנין קדמי רציף לכל אורך החזית. תתבטל ההוראה בדבר צרוף מגרש לנחלה.
במגרש "מגורים א" שהופרד מהנחלה (תא 1), תותר הקמת בית מגורים אחד בלבד, זכויות הבניה יהיו בהתאם לתכנית ג/921 ,משח /1א והתכניות המשנות לה.

דברי הסבר


בתכניות ג/921 ומש"ח 1/א נחלה מס' 70 הינה נחלה מפוצלת לשניים הכוללת את הנחלה מס' 70 ואת המגרש המצורף לבן ממשיך מגרש 70א המהווה חלק מהנחלה ושניהם מהווים יחידת רישום אחת.
פיצול מגרש 70א המהווה היום חלק בלתי נפרד מנחלה 70 יאפשר את הפיכתו למגרש עצמאי למגורים כך שיוכל להרשם כיחידת רישום נפרדת מהנחלה.
על פי הוראת אגף חקלאי מס' 62 של מנהל מקרקעי ישראל - הפרדה זו אפשרית כאשר בשארית הנחלה (חלקה א') שהופרד ממנה מגרש למגורים תשמרנה זכויות המגורים של הנחלה למעט יחידת מגורים שניה ,אשר הופרדה והועברה בהליך פיצול הנחלה למגרש הנפרד.
בנחלה קיים בית מגורים ראשון ובמגרש המבוקש להפרדה קיים בית מגורים שני בנחלה.
גודל מגרש 70 א' המבוקש לפיצול הוא 789.67 מ"ר - והוא מהווה כבר היום חלקה מאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד +יחי"ד צמודה שאינה נספרת
מגורים (מ"ר) 1,304.4 מ"ר +1,424.4 מ"ר -120 מ"ר השטח המוצע קטן ב-120 מ"ר מאחר והשטחים התחלקו בין שטחים עיקריים ושטחי שירות ו-120 מ"ר הועברו לשטחי שירות.
תעסוקה (מ"ר) 500 מ"ר +500 מ"ר מ"ר 500 מ"ר לפעילות פל"ח (כולל בתוכו עד 160 מ"ר למבני קייט)

מקום התוכנית


מושב אביאל משק 70 ד.נ. מנשה 37835

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 24/03/2014 20 16
פרסום לאישור בעיתונים 07/03/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2014. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2014. עיתון: עיתון יומי א. 20 16
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2014 תאריך פרסום: 26/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6763. עמוד: 4100. שנה עברית: התשעד . 20 16 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/02/2014 20 16
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/02/2014 20 16
החלטה בדיון באישור תכנית 08/01/2014 20 16
לא הוגשו התנגדויות 11/12/2013 20 16
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 27/11/2013 20 16
פרסום להפקדה ברשומות 24/10/2013 תאריך פרסום: 24/10/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6681. עמוד: 845. שנה עברית: התשעד . 20 16 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/10/2013 תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2013. עיתון: עיתון מקומי א. 20 16
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/10/2013 20 16
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/09/2013 20 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/09/2013 20 16
החלטה בדיון בהפקדה 26/06/2013 5 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/06/2013 5 5
קבלת תכנית 29/04/2013 5 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 פיצול מגרש מנחלה 70 באביאל החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 08/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/02/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/09/2013 הורדה