16/ 03/ 189

בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לתגבור מערכת אספקת מים שפירים, לרבות הסדרה סטטוטורית של בריכת מים קיימת, באמצעות שינוי ייעוד קרקע מיער מאושר (לפי תכנית מתאר מס' 305/02/7) ומיער פארק מוצע (לפי תמ"א 22 ולפי תכנית מתאר להבים מס' 5/101/02/16) לשטח למתקן הנדסי ולדרך מוצעת, קביעת תנאים למתן היתרי בניה, תכליות ושימושים, זכויות, הוראות והגבלות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


בסמוך לגבול המזרחי של תחום השיפוט
נ.צ.מ 586300/ 183575
גושים וחלקות:
חלק מגוש 100223/1, חלק מחלקה 16

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/09/2011 תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6793. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/09/2011 תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 04/04/2011
לא הוגשו התנגדויות 02/03/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/12/2010
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות 25/11/2010 תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1254. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/11/2010 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה 04/01/2010
קבלת תכנית 04/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 16/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים פירוט צפייה
תוכנית 7/ 02/ 305 תכנית מיתאר בני שמעון שינוי צפייה
תוכנית 7/ 03/ 473 יער גבעות גורל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 04/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 21/04/2010
פרוטוקול הורדה
2010002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב 24/02/2010
פרוטוקול הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 04/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 14/07/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
342 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/10/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 17/09/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
263 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2007
פרוטוקול הורדה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 19/02/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 20/12/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/08/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/10/2010 הורדה