351-0652099

מ/מק/183 הוספת יחידה והסדרה בנחלה 85, אביאל

מטרת התוכנית


הסדרת בתי המגורים הקיימים בנחלה, הוספת יחידה שניה בראש הנחלה, ללא תוספת זכויות בניה וללא הגדלת שטח המגורים בנחלה .

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד ממגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית ולהפך ע"פ סעיף 62א(א) 1 לחוק התכנון והבנייה.
2. תוספת יחידת דיור (שניה) באזור המגורים בחלקה א בנחלה 85 לפי סעיף 62א.(א)8 לחוק
3. שנוי קווי בנין - יהיו ע"פ הקבוע בתכנית זו- בתשריט ובטבלה 5 בתקנון לפי סעיף 62א.(א)4 לחוק

דברי הסבר


בתכניות המאושרות למושב ג/921 ו-מש"ח/1א חלקה א של נחלת משפחת בכר כוללת-
ראש נחלה עם אזור מגורים קטן בשטח של כ-1.6 ד' בלבד- מגרש 85, מגרש מצורף לנחלה מס. 85א, חלקה 19בגוש 12416 בשלמות, ויתרת השטח ביעוד חקלאי.
חלק מבתי המגורים, שנבנו בנחלה לאורך השנים נמצאים מחוץ לשטח ביעוד למגורים בנחלה.
בין מטרות תכנית זו - שינוי מיקום אזור המגורים בראש הנחלה בהיקף הנוכחי- 1.6ד' לשם הסדרת מבני המגורים בתוך אזור המגורים. יחד עם זה, מבנים אחרים, מסומנים בתשריט התכנית להריסה .

מאחר שלא נבנה הבית השני לבן הממשיך במגרש המצורף לנחלה, רשות מקרקעי ישראל ניתקה מבחינה קניינית את המגרש מהנחלה ומבחינתה, הוא אינו מהווה חלק מהנחלה.הבית השני המותר לנחלה נבנה בראש הנחלה.
בהתאם לכך, מבקשת התכנית להוסיף במישור הסטטוטורי את היחידה השניה בראש הנחלה, כך שבאזור המגורים בראש הנחלה ניתן יהיה לבנות 2 יחידות גדולות ואחת קטנה בשטח עד 55מ"ר, שאינה נספרת במנין יחידות הדיור לפי תמ"א 35.
בנוסף יותרו שמושי -פל"ח.

חישוב מיצוי יחידות הדיור במושב אביאל בהתאם ללוח 2 בתמ"א 35-
למושב אביאל מותרות 300 יח"ד ע"פ התמ"א.
ע"פ תכניות מאושרות למושב- 60 נחלות.
ב-57 מהן 2 יח"ד . בשלוש נחלות אושרו תכניות נקודתיות לפיצול מגרש מהנחלה, לפיכך 117 יח"ד בנחלות (לא כולל 60יח"ד קטנות בשטח עד 55מ"ר).
בשלוש הנחלות הבאות פוצל מגרש מהנחלה: נחלה 48, נחלה 52, נחלה 70.
12 מגרשים לבעלי מקצוע- 12 יח"ד. 2 מגרשים לבעלי מקצוע פוצלו ל-2 יח"ד. מגרשים 75 ו-78 .
כמו-כן קיימים 80 מגרשי הרחבה - 80 יח"ד.
לפיכך, סה"כ מאושרות במושב 214 יח"ד מתוך 300 יח"ד ע"פ תמ"א 35.
במושב אין נחלות שאינן מאוישות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד עד 55מ"ר עיקרי ושרות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +2 יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,252 מ"ר +500 מ"ר +752 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 500 מ"ר +500 מ"ר מ"ר לפעילות לא חקלאית. מתוכם - עד 160מ"ר לתיירות

מקום התוכנית


הזית 5

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן טופס מקדמים חתום מחדש ע"י רמ"י - אישור לתכנית בסמכות מקומית הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/01/2022 תאריך פרסום: 19/01/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10140. עמוד: 2876. שנה עברית: התשפב . 31 19 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/01/2022 31 19
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/01/2022 31 19
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 06/01/2022 31 19
פרסום להפקדה ברשומות 07/12/2021 תאריך פרסום: 07/12/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10041. עמוד: 1904. שנה עברית: התשפב . 29 18 צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 13/01/2021 18 12
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/01/2021 18 12
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 13/01/2021 18 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/09/2020 18 12
קבלת תכנית 07/05/2020 16 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 מ/מק/183 הוספת יחידה והסדרה בנחלה 85, אביאל החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5365 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 06/01/2022
פרוטוקול הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 13/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/01/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 18/01/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 18/01/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 20/10/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 18/01/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 20/10/2021 הורדה