251-0252221

ג/21940 שכונה בין בועיינה לנוג'ידאת

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים חדשה בת 355 יח"ד .

עיקרי הוראותיה


א. שינוי ייעוד ממגורים , שצ"פ וייעוד משולב מגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים לייעודים של מגורים, דרכים, מבני ציבור ושצ"פ.
ב. הגדרת זכויות בניה וקביעת הוראות בנייה, לרבות מפלס כניסה למבנים.
ג. הגדרות שימושים.
ד. הסדרת מערכת דרכים, לרבות גישה למתקן ההנדסי.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה, לרבות הנחיות סביבתיות ונופיות.
ו. איחוד וחלוקה ללא הסכמה לפי פרק ג' סימן ז', בשלושה מתחמים.

דברי הסבר


תכנון של שכונת מגורים בת 357 יח"ד. במסגרת התכנית מגרשי מגורים דו משפחתיים, תלת משפחתיים ודירות במבני מגורים, בנוסף לשטחי ומבני ציבור הכוללים בית ספר, גני ילדים ומעונות יום ושטחים ירוקים בשימושים ואפיונים שונים. התכנית ממוקמת בין אדמות בועיינה לאדמות נוג'ידאת ובצמוד לגבול הדרומי של הישוב. במסגרת התכנית שלושה מתחמים לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע פרטית וקרקע מדינה. מתחמים אלה הם חלק משטח התכנית הכולל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 5 חדר חדר +5 חדר עפ"י הערכת מימוש שימושים בייעוד המגורים
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 200 מ"ר מ"ר +200 מ"ר עפ"י הערכת מימוש שימושים בייעוד המגורים
מבני ציבור (מ"ר) 16,183 מ"ר +300 מ"ר +15,883 מ"ר כולל הערכת מימוש של 500 מ"ר בייעודי המגורים
מגורים (יח"ד) 357 יח"ד +57 יח"ד +300 יח"ד מס יחידות מאושר - עפ"י מקדם המימוש שנקבע בתכנית המתאר.
מגורים (מ"ר) 53,680 מ"ר +27,918 מ"ר +25,762 מ"ר עפ"י צפי הקצאה כ 100 מ"ר משטחן של 15% מיח"ד עבור שימושים נוספים במגורים א' ב' ג' עפ"י הגדרות שימושים סעיפים 4.1, 4.2, 4.3 . שטחם הכולל של מגרשים עם 120% בניה הוא 4.829 דונם.
מסחר (מ"ר) 2,000 מ"ר מ"ר +2,000 מ"ר עפ"י הערכת מימוש שימושים בייעוד המגורים
תעסוקה (מ"ר) 2,400 מ"ר +250 מ"ר +2,150 מ"ר עפ"י הערכת מימוש שימושים בייעוד המגורים

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת בצמוד לגבול הדרומי של הישוב. בשטח התכנית שלושה מדרונות תלולים הפונים לכיון דרום מזרח אל עבר בקעת בית נטופה. את שטח התכנית, בין המדרונות, חוצה וואדי הנשפך לכיון דרום הפרש הגבהים בין הנקודה הגבוהה לנמוכה ביותר בשטח התכנית הוא כ 120 מטרים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מים הורדה
ביוב הורדה
ניקוז הורדה
בינוי הורדה
דרכים תנוחה הורדה
חשמל נספח משולב: חשמל // עצים בוגרים הורדה
חלוקה ורישום מפת מתחמי איחוד וחלוקה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הורדה
דרכים חתכים הורדה
ביוב פרשה - מים וביוב הורדה
ניקוז פרשה הורדה
סביבה ונוף הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
טבלאות איזון והקצאה שומה הורדה
מצב מאושר הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
טבלת איזון והקצאה תוכנית מאושרת הורדה
חלוקה ורישום תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות חברת החשמל תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות דרכים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול החלטות ועדה משנה 2016003 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מפת מודד וטבלת שטחים מתואמים לתכנית 9034/ג הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/01/2022 38 24
התכנית אושרה 17/01/2022 38 24
פרסום לאישור בעיתונים 27/01/2017 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2017. עיתון: אל-סינארה. 38 24
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2017 תאריך פרסום: 12/01/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7423. עמוד: 2369. שנה עברית: התשעז . 38 24 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/01/2017 38 24
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/01/2017 38 24
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/01/2017 38 24
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/07/2016 27 18
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/01/2016 27 18
הוגשו התנגדויות 13/12/2015 27 18
פרסום להפקדה בעיתונים 09/10/2015 תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2015. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2015. עיתון: מעריב הבוקר. 27 18
פרסום להפקדה ברשומות 24/09/2015 תאריך פרסום: 24/09/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7119. עמוד: 142. שנה עברית: התשעו . 27 18 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/09/2015 27 18
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/08/2015 27 18
החלטה בדיון בהפקדה 01/12/2014 6 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/11/2014 5 3
קבלת תכנית 23/10/2014 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9034 מגרשים לבניית מגורים, שינוי למתאר, בועינה נוג'ידאת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0508226 ג/21940 שכונה בין בועיינה לנוג'ידאת ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/01/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/09/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הוגש באיחור מותנה באישור הועדה אבינעם תומר הימנותא בע"מ הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הוגש באיחור מותנה באישור הועדה אבינעם תומר הימנותא בע"מ הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה יוסף
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמודה רפעת 41947745 הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הגיע באיחור מותנה באישור הועדה מוחמד חמודה מהנדס מו"מ הורדה
6 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות חמודה ח'אלד הורדה