351-0837617

מ/515 - נחלה 77 גבעת נילי

מטרת התוכנית


הסדרת גבולות נחלה מס' 77 לפי שטח המגורים המאושר והוספת יח"ד אחת בשטח הנחלה המעודכן

עיקרי הוראותיה


1. ניתוק הקשר התכנוני בין מגרש 77א לנחלה 77 ושינוי יעודו של מגרש המגורים (לבן ממשיך) למגורים א'
2. הסדרת שטח המגורים שבנחלה לאחר ניתוק מגרש מס' 77א
3. תוספת יח"ד שניה בנחלה ללא תוספת זכויות בניה
4. הגדרת זכויות לשטחי שירות בנחלה ל-2 יח"ד על חשבון השטחים העיקריים המותרים
5. שינוי קווי הבנין בנחלה : שינוי קו בנין אחורי באזור המגורים בנחלה מ- 8 מ' ל-0 מ' לכיוון החקלאי , ושינוי קו בנין קדמי באזור החקלאי מ-4 מ' ל-0 מ' לכיוון המגורים
6. הגדלת התכסית בנחלה מ-22.5% ל-45%

דברי הסבר


התכנית חלה על נחלה מס' 77 מתכנית מאושרת ג/920 מיום 24.2.83 . הנחלה כוללת את אזור המגורים והשטח החקלאי + מגרש מצורף לבן ממשיך מס' 77א.
על החלק המערבי של האזור החקלאי הצמוד לנחלה חלות תכניות תשתיות לאומיות של המוביל הארצי ומערכת הולכת הגז.

המצב בפועל
מבחינת ר.מ.י מגרש 77א הקשור בתכניות מאושרות לנחלה 77 אינו מהווה חלק מהנחלה 77 והוא מהווה חלקת רישום נפרדת שאינה שייכת קינינית לנחלה 77 .
הנושא נסגר סופית בפסק דין ת"א 7399-12-15 ארויו נ' רשות מקרקעי ישראל
מבחינת ר.מ.י ניתן להקים את הבית השני בתחום נחלה 77 .
במידע תכנוני שהתקבל - לא ניתן לממש את היחידה השניה בנחלה מאחר ומיקומה נקבע במגרש 77א.

המצב המוצע
לאור פסיקת בית המשפט שאין קשר קניני בין מגרש 77א' לנחלה 77 - התכנית מציעה ניתוק הקשר התכנוני בין נחלה 77 חמגרש 77א' באמצעות הליך של פיצול מגרש מנחלה ,הגדלת אזור המגורים בנחלה בשטח המגורים של הבן הממשיך שנגרע מהנחלה ולאפשר הקמת בית שני בנחלה .
התכנית מציעה תוספת יח"ד שניה בנחלה ללא תוספת זכויות בניה.
זכויות הבניה המאושרות לפי 45% משטח המגורים בנחלה - 1461 מ"ר = 657.45 מ"ר (שטח עיקרי ) - במצב מוצע הופנו משטחים אלו 120 מ"ר לשטחי שירות . זכויות מבוקשות 537.45 מ"ר עיקרי + 120 מ"ר שירות, עבור 2 יח"ד גדולות +יחידה קטנה בשטח עד 55 מ"ר שאינה נספרת.
זכויות הבניה במגרש המצורף שיעודו ישונה למגורים א' יהיו על פי המאושר.

בבחינת תכניות מאושרות החלות על נחלה 77 בגבעת נילי נמצא :
1.תכנית ג/920 מיום 24.2.83, אשר יזמה וביצעה הסוכנות היהודית לא"י -המחלקה להתיישבות - לנחלה 77 מגרש מצורף לבן ממשיך מס' 77א'.
2.תכנית מ/155 מיום 28.7.91 לנחלה 77 מגרש מצורף 77א' שמיקומו הוחלף . (תכנית מ/155 כוללת 31 מגרשים מצורפים לנחלות שהועברו לאזור חדש והאזור הקודם שונה ליעוד חקלאי).
3.תכנית מ/222 מיום 18.12.94 הבאה במקום תכנית מ/155 ושמטרתה "הקצאת 94 מגרשי בניה במושב מתוכם 67 מגרשים חדשים ו-27 מגרשים ל"בנים ממשיכים".
בתכנית זו נעלמו 4 מגרשים לבנים ממשיכים. במקום 31 מגרשים לבנים ממשיכים התכנית כללה רק 27 מגרשים לבנים ממשיכים וביניהם מגרש 77א.

סיכום יח"ד במושב גבעת נילי
תמ"א 35 קובעת 300 יח"ד לגבעת נילי
מספר יח"ד הדיור המאושרות היום הם 204 יח"ד ע"פ הפירוט הבא:
תכנית ג/920 - 61 נחלות+ 61 מגרשים לבן ממשיך - סה"כ 122 יח"ד
13 בעלי מקצוע סה"כ 13 יח"ד
תכנית מ/155 - 31 מגרשים לבן ממשיך המשנים את מיקומם
תכנית מ/222 - 67 מגרשי הרחבה +27 מגרשים בן ממשיך (במקום 31 ) סה"כ 67 מגרשים וביטלה 4 מגרשים לבן ממשיך סה"כ יח"ד 67-4 =63
תכנית מ/223 - שינתה 7 מגרשים מבן ממשיך ל- בעלי מקצוע הפכה נחלה מס' 28 לבעל מקצוע + 5 בעלי מקצוע חדשים

סיכום סופי למושב גבעת נילי
60 נחלות + 50 מגרשים לבן ממשיך (לאחר כל השינויים ) - סה"כ 110 יח"ד (בכל נחלת מקור מותרת רק יח"ד אחת בהתאם לג/920)
13 מגרשים לבעלי מקצוע (ג /920)
7 בעלי מקצוע (החלפת בן ממשיך לבעל מקצוע מ/223)
67 מגרשים בהרחבה (מ/222)
5 מגרשים לבעלי מקצוע (תוספת מ/223)
1 בעל מקצוע (מ/223 הפיכת נחלה 28 לבעל מקצוע)
1 יח"ד שניה בנחלה ( 351-0714428 )
סה"כ מאושרות 204 יח"ד מתוך 300 המותרים מתמ"א 35

בגבעת נילי מקודמת תכנית דומה לפיצול מגרש (מצורף סטטוטורית) מנחלה תכנית מס' 351-0817452 - שעדין לא הופקדה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד יח"ד קטנה שאינה נספרת בגודל עד 55 מ"ר
חדרי מלון / תיירות (חדר) 8 חדר +8 חדר חדר מספר יחידות האירוח נקבע לפי גודל יחידות האירוח. 4 יחידות אירוח בגודל מכסימאלי של 40 מ"ר כל יחידה עד 8 יחידות אירוח בגודל מינמאלי של 20 מ"ר. מספר יחידות האירוח מותנה בשלביות של הקמת מערכת הביוב בהתאם לסעיף 3.6 (ג) בתכנית מ/352.
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר השטח המיועד ליחידות אירוח הוא עד 160 מ"ר. ניתן להשתמש בשטח זה לשימושים אחרים לפי תכנית מאושרת מ/352.
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +2 יח"ד +2 יח"ד 3 יח"ד רגילות ויח"ד קטנה אחת
מגורים (מ"ר) 737 מ"ר +1,012 מ"ר -275 מ"ר זכויות עיקריות לפי 45% משטח המגורים בנחלה - 1461 מ"ר ושטח המגרש (חלקה 88 בגוש 12733) 788 מ"ר. סה"כ 2249 מ"ר השטח העיקרי המוצע בתכנית קטן ב-180 מ"ר מאחר ושטח זה הועבר לשטחי השירות עבור 3 יח"ד.
תעסוקה (מ"ר) 340 מ"ר +340 מ"ר מ"ר זכויות לפל"ח בנחלה בהתאם לתכנית מאושרת מ/352 הם 500 מ"ר (עיקרי+שירות) בהפחתה של 160 מ"ר ליחידות אירוח סה"כ 340 מ"ר.

מקום התוכנית


נחלה 77 בצד המערבי של גבעת נילי

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה
תכתובות פרסום אישור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 11/01/2022 18 8
פרסום לאישור בעיתונים 10/12/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 18 8
התכנית אושרה 30/11/2021 18 8
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/11/2021 18 8
פרסום לאישור ברשומות 30/11/2021 תאריך פרסום: 30/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10026. עמוד: 1731. שנה עברית: התשפב . 18 8 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/11/2021 18 8
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/11/2021 18 8
החלטה בדיון באישור תכנית 03/11/2021 18 8
לא הוגשו התנגדויות 20/10/2021 18 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/10/2021 18 8
פרסום להפקדה בעיתונים 20/08/2021 תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 18 8
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 17/08/2021 18 8
פרסום להפקדה ברשומות 08/08/2021 תאריך פרסום: 08/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9800. עמוד: 10140. שנה עברית: התשפא . 18 8 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/08/2021 18 8
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2021 18 8
החלטה בדיון בהפקדה 02/06/2021 13 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2021 13 7
קבלת תכנית 14/10/2020 13 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב/ 8 הקו המזרחי- עדכון תוואי מערכות הולכת הגז הטבעיבקטע חגית- נתב"ג ורצועת תשתיות כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי
תוכנית מ/ 13 מפעל המוביל הראשי - קטע ב' כפיפות
תוכנית מ/ 222 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . החלפה צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 03/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/08/2021 הורדה