351-0817452

הסדרת נחלת משפחת בניטח, גבעת נילי מ/516

מטרת התוכנית


ניתוק תכנוני של מגרש 34א, הגדלת אזור המגורים בראש הנחלה והוספת יחידת מגורים .

עיקרי הוראותיה


א. הוספת יחידת דיור שניה באזור המגורים בראש הנחלה, ייעוד מבנים להריסה ומתן הוראות בהתאם.
ב. שינוי קווי בנין באזור מגורים בישוב כפרי /ראש הנחלה כמפורט להלן:
קו הבנין האחורי כלפי השטח החקלאי של הנחלה ישונה מ-8מ' ל -0מ' .
קווי הבנין הצידיים יהיו -4מ' במקום 5מ' או 0- כמסומן בתשריט.
קו בנין קדמי יהיה 5מ' במקום 8מ'.
ג. בשטח החקלאי- קו הבנין הקדמי כלפי אזור המגורים יהיה כקיים, 0מ'.

דברי הסבר


בתכנית המאושרת למושב גבעת נילי ג/920 מיום 24.2.83 נחלת משפחת בניטח כוללת 3 חלקים המהווים יחידת רישום אחת: ראש הנחלה - מגרש 34 עם אזור מגורים קטן של כ- 1.4 ד' ושטח חקלאי מוצמד בעורף- חלקה א כ-4.9ד'. בנוסף לכך, כוללת מגרש בן ממשיך מוצמד מס. 34א בשטח של כ-1.1ד'.
המגרשים לבן ממשיך המסומנים במספר זהה לנחלה בתוספת האות א נקבעו כצמודים לנחלות ומהווים יחידת רישום אחת. זכויות הבניה שנקבעו - עד 45% מהשטח המיועד למגורים .
כעבור מספר שנים ב-1991 אושרה תכנית מס. מ/155 שמטרתה לשנות מיקום 31 מגרשי בן ממשיך ובכללם מגרש 34א. המיקום הקודם של המגרשים הפך ליעוד חקלאי.
תכנית מס מ/222 מיום 18.12.94 כללה 94 מגרשים. מתוכם 27 מגרשי בן ממשיך, שהיו מאושרים כבר בתכנית הקודמת מ/155 (בכללם מגרש מס. 34א) ועוד 67 מגרשים חדשים.
בין היתר, התכנית העתיקה את מיקומו של מגרש 34א אך, לא שינתה את המצב התכנוני הקושר אותו לנחלה.

במגרש המוצמד 34א לא נבנה בית מגורים מסיבות שונות, ולא נחתם הסכם לבית שני בין החוכר בר הרשות ורשות מקרקעי ישראל. לאור זאת, רשות מקרקעי ישראל ניתקה במישור הקנייני את מגרש הבן הממשיך 34א מהנחלה. מבחינת רמ"י ניתן להקים את הבית השני בתחום אזור המגורים בראש הנחלה.

לפיכך, באזור המגורים של הנחלה ניתן יהיה לבנות 2 יחידות דיור גדולות ועוד אחת קטנה בשטח של 55מ"ר, שאינה נספרת במנין יחידות הדיור לפי תמ"א 35 .בנוסף, יותרו בנחלה, ע"פ תכנית מאושרת מ/352 שמושי פ"לח.
במגרש המגורים א תותר יח"ד אחת בלבד. סה"כ בתחום התכנית 3 יח"ד גדולות ויחידה אחת קטנה בשטח עד 55מ"ר, שאינה נספרת ע"פ תמ"א 35. .
.

תמ"א 35 קובעת 300 יח"ד למושב גבעת נילי.
מס. יחה"ד המאושרות כיום הינו 204 יח"ד בלבד, ע"פ הפרוט הבא:
61 נחלות ו-57 מגרשים לבן ממשיך., המהווים 118 יח"ד, +13 מגרשים לבעלי מקצוע , סה"כ 131 יח"ד.
בנוסף, 67 מגרשים חדשים בהרחבה, ותוספת של 5 מגרשים לבעלי מקצוע והוספת יחידה שלישית בנחלה אחת .
סה"כ 204 יח"ד מאושרות במושב.
לכשתתאשר תכנית זו יהיו במושב 205 יח"ד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
חדרי מלון / תיירות (חדר) 8 חדר +8 חדר חדר 8 יח"א של 20מ"ר כל אחת. גודל מקסימלי של יח"א 40מ"ר.
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 160 מ"ר +160 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +3 יח"ד +1 יח"ד 3 יח"ד רגילות + יח"ד קטנה
מגורים (מ"ר) 970 מ"ר +650 מ"ר +320 מ"ר כולל 55 מ"ר ליח"ד קטנה
תעסוקה (מ"ר) 340 מ"ר +340 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


רחוב השחף 12, גבעת ניל"י

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור ובחינת תשתיות - חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
בינוי נספח איתור/בינוי - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח איתור/בינוי - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור ובחינת תשתיות - חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טופס מקדמים חתום -להפקדה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נסח טאבו הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 15/09/2022 17 11
התכנית אושרה 09/08/2022 17 11
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/08/2022 17 11
פרסום לאישור בעיתונים 09/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2022. עיתון: כל אל ערב. 17 11
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2022 תאריך פרסום: 21/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10677. עמוד: 10078. שנה עברית: התשפב . 17 11 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/07/2022 17 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/07/2022 17 11
החלטה בדיון באישור תכנית 11/05/2022 16 11
לא הוגשו התנגדויות 20/04/2022 16 11
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2022 16 11
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/02/2022 16 11
פרסום להפקדה בעיתונים 18/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 16 11
פרסום להפקדה ברשומות 14/02/2022 תאריך פרסום: 14/02/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10202. עמוד: 3600. שנה עברית: התשפב . 16 11 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/02/2022 16 11
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/02/2022 16 11
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/2021 11 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/06/2021 11 8
קבלת תכנית 27/01/2021 9 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי
תוכנית מ/ 222 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . החלפה צפייה
תוכנית מ/ 304 תשתיות להרחבת מושב גבעת ניל"י. החלפה צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 11/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 04/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/07/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/02/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 20/07/2022 הורדה