251-0770479

תכנית מתאר מקומית כוללנית עילבון

מטרת התוכנית


1.מתן מענה תכנוני כולל לישוב עילבון, בהיקף של כ- 20,700 תושבים.
2.איזון בין פיתוח חדש לטיפוח המרקם הוותיק בכדי לאפשר תמהיל הטרוגני של דיור וחיזוק התדמית כיישוב איכותי עם גאווה מקומית והזדהות של האוכלוסייה עם המקום.
3.יצירת מערכת ירוקה יישובית אשר תקושר לשטחים הפתוחים הסובבים (יערות קק"ל, שמורת הר קוץ, בקעת בית נטופה, פתחת נחל צלמון וכו').
4.חיזוק הבסיס הכלכלי - השענות על ההזדמנות הטמונה בקרבה לכבישים ארציים למשיכת כוח קניה אל הישוב, עידוד יוזמות עסקיות, יצירת מקומות עבודה עם מתאם למשלח יד/ביקושים.
5.ניצול הפוטנציאל הטמון בערכי המורשת וההיסטוריה לטיפוח ושימור הגרעין הוותיק וקידומו של הישוב כנקודת ציון לפעילות תיירות ופנאי מוטה צליינות.
6.יצירת מרחב פעיל ואיכותי, בעל מאפיינים ציבוריים המהווה ממשק בין הישוב הוותיק לשכונה החדשה המתוכננת מערבית לדרך מס' 806.

עיקרי הוראותיה


לא רלוונטי

דברי הסבר


עילבון ממוקמת מערבית לכנרת סמוך לדרך הארצית מס' 65 בקטע שבין צומת גולני לצומת קדרים, גובלת במ.א. גליל תחתון, מזרחי, משגב ובמ.מ. מג'אר. שטח השיפוט כ-4900 ד', השטח המאושר לפיתוח בתכניות מפורטות כ-1440 ד'.
מבנה עירוני:
הגרעין הוותיק-בתקופת בית שני, התקיים במקום כפר יהודי בשם עיילבו. במאה ה-17 הוקם הכפר הנוצרי עילבון, על חורבות הישוב העתיק. הגרעין מתאפיין ב אוכ' ותיקה ובבנייה עתיקה.
מרכז הישוב-שכ' המגורים הוותיקה עם מוסדות הציבור ואזורי מסחר ומשרדים, כוללת צירי תנועה עיקריים אל השכ' הסמוכות.
השכ' הדרומית-שכ' משנות ה-80, מתאפיינת בבינוי מסודר ומתוכנן.
השכ' הצפון-מזרחית-שכ' המגורים החדשה ביותר, מתאפיינת בטופוגרפיה משופעת ובבתים גדולים.
אזור התעשייה-סמוך למחלף ובכניסה הדרומית לישוב, הכולל מפעלים קטנים של תעשייה מסורתית.
שימור ועתיקות: הגרעין עשיר בערכים היסטוריים ובמבנים בעלי חשיבות דתית, תרבותית והיסטורית. המרקם הבנוי נשמר בצורה טובה ע"י תושביו והשתלב בבנייה החדשה, למרות שאין לישוב תכנית שימור. מתאפיין בחתך רחוב צר ומתפתל, מבנים בני קומה או שתיים בקו בנין אפס, בתי חצר ובוסתנים וסמטאות. תכנית המתאר התקפה מקנה זכויות בניה נרחבות, שמשמעות מימושן המלא היא הרס הגרעין ההיסטורי.
אוכלוסיה: הישוב בעל זהות קהילתית ייחודית, אוכ' מעורבת ומגובשת. אוכ' הישוב כ-5600 תושבים. קיימת מגמת הזדקנות, עזיבת הצעירה בשל מכשול ברכישת בית ומחסור במקומות תעסוקה. אחוז גידול חיובי ומורכב מגידול טבעי וממגמת הגירה חיובית גבוהה של תושבי הסביבה.
מגורים: רק כ-38% מהקיבולת הסטטוטורית בישוב מנוצלת. קיים מחסור בתשתיות, דרכים וחניה ובשטחים ציבוריים מבונים ופתוחים, המקשה על הוספת בינוי למגורים. מרבית הקרקע בתחום השיפוט של הישוב בבעלות פרטית. עתודות הקרקע מצומצמות וקיימות מגבלות פיתוח סביבתיות, טופוגרפיות ותשתיות ארציות. קיים ביקוש ליצירת מלאי יח"ד חדשות.
שירותי ציבור: היצע הקרקע לשטחי הציבור נמוך אך אחוזי הניצול גבוהים יחסית. השטחים הלא מנוצלים נמצאים בעיקר בפריפריה. פרישת השטחים ותמהיל שלהם טובים.
המועצה מקדמת הקמת מוסדות רווחה, תרבות וספורט. עם זאת קיים מחסור במוסדות ציבור: בי"ס על יסודי, מבנה לחינוך מיוחד ומתחם חוגים.
נוף ושטחים פתוחים: הישוב מוקף בשטחים פתוחים בעלי תפקוד, רגישות וערכיות מגוונים, עם החורש הטבעי, כרמי הזיתים והשדות החקלאיים. השטחים מעניקים את אופיו הירוק, אך אין קישוריות טובה אל הישוב.
הישוב סובל ממחסור חמור בשצ"פים, לא קיימת מערכת שצ"פ ולא קיים שצ"פ גדול ומרכזי.
כלכלה: רמת ההשכלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שיעור המועסקים האקדמאיים והשכר הממוצע גבוהים ביחס לישובים במגזר הערבי. שיעור היוממות גבוה יחסית לתושבי הסביבה ולממוצע הארצי. יחס שטחי התעשייה, המסחר והמשרדים לנפש גבוה ביחס לישובי הסביבה הערביים, אך נמוך בהשוואה לישובים היהודיים.
ההכנסות מארנונה לתעשייה, משרדים ומסחר, מהוות מרכיב שולי מהכנסות הרשות המקומית.
אין פעילות כלכלית תיירותית משמעותית ומקומות לינה, אך קיים פוטנציאל למשוך תיירות צליינית נוצרית.
אזור התעשייה משווק במלואו, אך שיעור המימוש שלו עומד על 58% בלבד. בתי העסק מרוכזים בעיקר סביב הרחוב הראשי וברובם אינם מוסדרים סטטוטורית.
קיים פוטנציאל לחיזוק כלכלי בהיותו קרוב לצירי תנועה ראשיים.
תנועה ותחבורה: לישוב נגישות טובה למטרופולינים ולמרכזי תעסוקה. אין מערכת להסעת המונים, התבססות היא על התחבורה הציבורית הארצית העוברת על דרך מס' 65. דרך אזורית 806 עוקפת את הישוב ומחברת אותו לישובים הסמוכים. הדרך מהווה שער לישוב. קיים פוטנציאל כלכלי ותיירותי הנסמך על התנועה העוברת.
חזון התכנית המוצעת:
ישוב באווירה כפרית המטפח את זהותו ומורשתו התרבותית והחברתית תוך התפתחות סינרגטית של ישן וחדש.
ישוב המקיים ממשק פעיל עם השטחים הפתוחים הערכיים הסובבים ומשמר את הנוף החקלאי הייחודי.
ישוב הפועל למען חיזוק הבסיס הכלכלי שלו על מנת לתת שירותים מוניציפליים ברמה ראויה, אשר יצרו תשתית לחיי קהילה ותרבות שיתופיים ואיכותיים.
קיבולת התכנית: כ-20700 תושבים.
עקרונות תכנון:
1)פיתוח שכ' חדשות בצפון ובמערב ליצירת מלאי יח"ד ותמהיל הטרוגני של דיור.
2)שימור הגרעין הוותיק וחיזוק האטרקטיביות שלו לתיירות.
3)חיזוק הבסיס הכלכלי של ע"י הרחבת אזור התעשייה ותוספת שטחי תעסוקה ומסחר.
4)שדרוג הרחוב הראשי כעירוני מסחרי, עם רציפות תנועת הולכי רגל ומרחב ציבורי.
5)יצירת מערך שטחים פתוחים המקושר ע"י שבילים וטיילות.
6)פיתוח אזור ממשק בין הישוב הוותיק לשכ' החדשה המערבית באמצעות שימושים אזרחיים וציבוריים.
7)פיתוח מוקדים ואזורים עם פוטנציאל להתערבות ממוקדת ואיכותית.

מקום התוכנית


תחום שיפוט עילבון וסביבתו הקרובה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תכנית מתארית - הוראות הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי הורדה
מים הורדה
ביוב הורדה
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
ניקוז הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח יישום ואמצעים משלימים הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח ניהול תכנון, מעקב ובקרה הורדה
נספח חברתי חברה, פרוגרמה ושיתוף ציבור הורדה
תנועה הורדה
תנועה הורדה
בינוי נספח מבנה עירוני הורדה
בינוי נספח מבנה עירוני הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות מגבלות תכנון הורדה
תיעוד/סקר שימור נספח שימור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
סקר סייסמי הורדה
קומפילציה קומפילציית תוכניות מפורטות מאושרות הורדה
קומפילציה תמ"א ותמ"מ הורדה
חוות דעת
חוות דעת כלכלית פרוגרמה כלכלית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות סיכום דיון הועדה לבדיקת תוכניות משרד התיירות 15.12.2020 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות שינוי בין הגרסאות הורדה
פרוטוקול / החלטות מכתב החלטה ועדה לתוב משגב 19.10.2020 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול החלטה ועדה לתוב גליל מזרחי 28.10.2020 הורדה
פרוטוקול / החלטות מסמך החלטות ועדה לתוב גליל תחתון 9.11.2020 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקצועית למים וביוב 11.05.2021 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/08/2022 32 30
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/11/2020 32 30
קבלת תכנית 20/07/2020 32 30

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 13/ 9/ כנרת תמא/ 13 הכינרת וחופיה, שינוי מס' 9 הוספת ישובים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 14/ ב תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 19 תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית תתל/ 30 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 08/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 08/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 08/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 08/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 11/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה