אג/ מק/ 12815/ 001

הסדרת שטחי מלונאות ומסחר, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


התאמת התכנית למצב בשטח עלידי שינוי מיקום הייעודים ללא שינוי בשימושים ובשטחים המותרים לבניה בתכניתג/ 9539.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית
ב. שינוי שטח כיסוי קרקע
ג. קביעת הוראותבדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין.
ד. הצרחת ייעודי קרקע מבלי לשנות אתה שטח הכולל של כלייעוד קרקע.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/06/2015
פרסום להפקדה ברשומות 12/05/2015 תאריך פרסום: 12/05/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7037. עמוד: 5583. שנה עברית: התשעה . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7668 שנוי יעוד למגורים, טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9539 מלון נופש, כפר הבדואי, טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 15/06/2015
פרוטוקול הורדה