תתל/ 101/ ב

קווי מטרו במטרופולין ת"א- קו M1 צפוני חלק מרכזי

מטרת התוכנית


התוויה של החלק המרכזי של המקטע הצפוני, בין צומת חלון ועד למסילות הדיור בגלילות במסגרת קו מטרו M1 הצפוני, המבנים והמתקנים המהווים חלק ממנו והנחוצים להקמתו, הפעלתו ותחזוקתו.

עיקרי הוראותיה


התכנית קובעת:
1. שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן שעיקרה בתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו, הקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
2. שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
3. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המטרו, והמתקנים הדרושים להקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
4. הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
5. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללן הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימת כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
6. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
7. הוראות לעניין הריסת מבנים.

דברי הסבר


תכנית זו היא החלק הראשון של התכנית לקו המטרו M1 הצפוני במטרופולין ת"א שנועדה לקבוע רצועת מתע"ן תת-קרקעית לרבות מיקום תחנות, רכיבים תפעוליים, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת המטרו.

התכנית היא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מערכת קווי המטרו במטרופולין תל אביב. תכניות אלה יצטרפו לתכניות לרכבת הקלה, ויחד ייצרו מארג של תשתיות תחבורה ציבורית נגישה ואיכותית במטרופולין תל אביב שיתנו מענה לביקושי הנוסעים העתידיים לתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב, יקשרו את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר ויקצרו משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה ומוקדי עניין במטרופולין. מערכת המטרו בנויה משלושה קווים במסגרת רצף של התכניות הבאות:

-תת"ל 101 -M1 קו שעובר בציר צפון-דרום, המחבר את הערים הצפוניות, כפר סבא ורעננה, והערים הדרומיות רחובות ולוד, במטרופולין תל-אביב, למרכז העיר תל-אביב. מחולק למקטע צפוני ודרומי.

כדי לאפשר קידום יעיל ומהיר יותר של המקטע המרכזי, המקטע הצפוני חולק לשני חלקים. החלק הראשון שכלול בתכנית זו, כולל את המקטע שבין צומת חולון ועד לאלמנט דיור המסילות בגלילות (כולל כל המתקנים הנדרשים להפעלת הקו לשלב זה). החלק השני יכלול את המקטע מסוף אלמנט דיור המסילות בגלילות ועד לקצוות הקו בצפון.

-תת"ל 102 -2 M קו מערב מזרח, המקשר בין צפון חולון לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן, גבעתיים.
-תת"ל 103 -3 M קו טבעתי המספק שירות היקפי לדרום, מזרח וצפון המטרופולין.


התוואי של החלק הראשון, בין צומת חולון ועד לאלמנט מסילות הדיור בגלילות הכלול בתכנית זו עובר ברשויות הבאות: חולון, רמת השרון, ת"א גלילית מחוז ת"א. המקטע משרת מוקדי ענין מטרופוליניים, מוסדות חינוך כגון: אוניברסיטת ת"א, סמינר הקיבוצים ומוזיאון א"י; אזורי תעסוקה מרכזיים; מתחמי פיתוח גדולים כגון: מע"ר ת"א; מתחמי תחבורה מרכזיים כגון: גלילות ות"א 2000; ומוקדי התחדשות עירונית.
אורך המקטע כ- 13.5 ק"מ ובו 11 תחנות תת קרקעיות.

רצועת המתע"ן בתכנית זו ממוקמת בתת הקרקע, והותוותה ברובה ביעוד של דרך מאושרת שנקבעה בתכניות קודמות. התכנית מאפשרת לתחום את ייעוד הקרקע וההפקעה למפלס תת הקרקע לאחר השלמת ביצוע המטרו ובמקרים מסוימים- גם לפני כן.

התכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, 261(ד) ו- 261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או לבצע עבודות לשם הקמת תשתיות מתאימות בהתאם לתכנית זו בפטור מהיתר- הכל לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין.
אף שהתכנית תאפשר את הקמת המטרו, אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס אליו. בהתאם, תכנית זו יכולה לשמש להפעלת כל קו מטרו אחר.

התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמ"א 38, גם במקרים בהם תידרש הריסת המבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בתנאים שפורטו בתכנית.

להלן חלוקת גיליונות של תשריט המוצע לפי הרשויות:

רמת השרון: גיליונות 1-4
תל אביב-יפו: גיליונות 2-14
גלילית מחוז תל אביב: גיליונות 13-14
חולון: גיליון 14

מקום התוכנית


החלק הראשון של המקטע הצפוני, בין צומת חולון ועד מסילות הדיור בגלילות, מתחיל באלמנט מסילת הדיור בגלילות (מדרום לכביש 5) חוצה את דרך מס' 20 ועובר דרך המרכז התחבורתי המתוכנן "מתח"ם גלילות". משם המסלול מתעקל דרומה ועובר ברחובות תל אביב: רקאנטי, חיים לבנון, נמיר, יגאל אלון, נתיבי אילון (כביש 20) עד לקצהו של מקטע הקו הצפוני בצומת חולון. המקטע כולל בתוכו את התחמ"ש שמדרום לתחנת צומת חולון הכלולה בתתל/101/א.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) שינוים לפי 106/ב - סקר עצים הורדה
תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) שינוים לפי סעיף 106/ב - השלמה לתסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) תשריט שינוים לפי סעיף 106/ב הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
סביבה ונוף דו"ח סקר עצים בוגרים - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- גליונות 1-14 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 1 (1-5) - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 3 (11-14) - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 2 (6-10) - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות קו כחול ע"ר מצב מאושר מחוזי - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 2 (6-10). מחייב רק לעניין קביעת עומק "המפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה-חלק 1 (1-5). מחייב רק לעניין קביעת עומק "המפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה- חלק 3 (11-14). מחייב רק לעניין קביעת עומק "המפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית מפתח גליונות - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תחמ"ש חולון - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תחמ"ש גלילות - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חלק 2- חוברת טקסט בלבד. נספחים ואיורים הוגשו בעותק קשיח ובנוסף נמצאים בכתובת האינטרנט: www.nta.co.il/planning - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חלק 1- חוברת טקסט בלבד. נספחים ואיורים הוגשו בעותק קשיח ובנוסף נמצאים בכתובת האינטרנט: www.nta.co.il/planning - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה עדכון לתסקיר השפעה על הסביבה במסגרת הליך 106 (ב) - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חלק 1- חוברת טקסט בלבד. נספחים ואיורים הוגשו בעותק קשיח ובנוסף נמצאים בכתובת האינטרנט: www.nta.co.il/planning-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חלק 2- חוברת טקסט בלבד. נספחים ואיורים הוגשו בעותק קשיח ובנוסף נמצאים בכתובת האינטרנט: www.nta.co.il/planning-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות קו כחול ע"ר מצב מאושר מחוזי-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-7-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה ע"ר תצ"א-3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 8 (27-31)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 3 (8-10)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 5 (15-18)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 2 (4-7)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 1 (1-3)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 9 (32-35)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 10 (36-38)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 11 (39-40)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 4 (11-14)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 7 (23-26)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים- חלק 6 (19-22)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז למתחם הדפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- חלק 2 (16-30)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- חלק 3 (31-40)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר- חלק 1 (1-15)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
ביוב וניקוז דו"ח הידרולוגי למתחם הדפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני- חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-פתיחה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך- חלק 6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תחמ"ש גלילות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תחמ"ש חולון-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי למתחם הדפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 5 (17-20)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 2 (5-8)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 6 (21-24)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה-חלק 1 (1-4)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה- חלק 3 (9-12)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 4 (13-16)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 8 (29-32)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 9 (33-36)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 10 (37-40)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - חלק 7 (25-28)-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף דו"ח סקר עצים בוגרים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
נספח כללי/אחר פרסום 106ב הורדה
נספח כללי/אחר פרסום 106ב ברשומות הורדה
נספחים מאושרים תסקיר השפעה הורדה
נספחים מאושרים נספח שימושי קרקע הורדה
נספחים מאושרים שילוב עירוני הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים מפתח גיליונות הורדה
נספחים מאושרים אקוסטיקה הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת תתל 101/ ב - מצומת חולון עד גלילות הורדה
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת תתל 101/ ב - מצומת חולון עד גלילות - לפי סעיף 106ב הורדה
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת תתל 101/ב סוגיות מרכזיות הורדה
מסמכים
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 7 מתוך 11 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 7 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 12 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 10 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 9 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 8 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 14 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 13 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 11 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 5 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 4 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 6 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום 1 הורדה
חומרים נלווים לישיבות נוסח פרסום שפורסם ברשומות הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 8 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 5 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 10 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 9 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 10 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 6 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 5 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות בהליך 106ב - 101/ ב מקטע מרכזי הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 7 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 6 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 4 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 3 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 2 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 4 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 11 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 3 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 2 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 1 מתוך 10 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 1 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 9 מתוך 11 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 8 מתוך 11 הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת דיון להפקדה הורדה
תכתובות תיקון טעות חלקה 55 הורדה
תכתובות רקע מטרות ועקרונות התכנון בתכניות המטרו הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 14/12/2022 50 40
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/12/2022 50 40
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2022 תאריך פרסום: 14/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10596. עמוד: 1772. שנה עברית: התשפג . 50 40 צפייה
המלצה לממשלה לאישור תכנית 12/09/2022 44 35
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 12/09/2022 44 35
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 01/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2022. עיתון: עיתון יומי א. 44 35
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 01/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2022. עיתון: עיתון יומי א. 50 40
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 23/06/2022 44 35
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 23/05/2022 44 35
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 10/12/2020 תאריך פרסום: 10/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9286. עמוד: 1994. שנה עברית: התשפא . 44 35 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 20/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2020. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 44 35
התכנית פורסמה להערות והשגות 20/11/2020 50 40
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 22/07/2020 35 30
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 02/03/2020 29 24
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 26/12/2019 20 17
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 01/09/2019 44 35
קבלת תכנית בות"ל 19/04/2019 20 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 101/ א תת"ל 101/א - קו מטרו M1S שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 103 תת"ל 103 - קו מטרו M3 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 70/ א רכבת קלה במטרופולין תל אביב - קו סגול מערבי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 71/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק"- מקטע דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 71/ ג רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 1/ 2 שינוי מס' 2 לתממ/ 5/ 1 - להקמת רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע במטרופולין ת"א כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021040 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021022 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 12/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021084 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 16/08/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021030 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 23/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
0 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 23/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021027 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021043 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021041 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021036 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 25/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021035 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 22/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021020 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021012 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021032 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 11/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021026 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 06/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021025 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 04/07/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021033 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021011 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 01/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021023 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 30/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 27/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 25/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 23/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 18/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 11/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021003 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 09/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 02/03/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 28/02/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
898 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 11/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
898 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 11/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019040 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 22/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 09/11/2020 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 23/06/2022 הורדה
פרסום נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) -עלול להפגע מקבלת התנגדות 23/06/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 22/11/2020 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 09/11/2020 הורדה