הר/ 2164

שינויי יעוד קרקע-רח' הנוטע כפר שמריהו

מטרת התוכנית


אישור לבניית בנין למסחר ומשרדים, קביעת הפקעה להרחבת דרך.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע מאזור יחידה מסחרית למסחר ומשרדים.
2. קביעת זכויות בניה.
3. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
4. שינוי בקו בניין קבוע בתכנית.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
6. הרחבת דרך.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד +4 יח"ד יח"ד ביטול יעוד מגורים
מגורים (מ"ר) מ"ר +512 מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 575 מ"ר +100 מ"ר מ"ר הגדלה בתקנון מסחר/משרדים לכן הנתון חולק ל-2. משרדים תועד כתעסוקה
תעסוקה (מ"ר) 575 מ"ר +100 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/07/2013 תאריך פרסום: 02/07/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6621. עמוד: 5923. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/06/2013 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/06/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 03/06/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/02/2013
הוגשו התנגדויות 18/11/2012
פרסום להפקדה ברשומות 23/10/2012 תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 456. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/10/2012
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 14/09/2012 תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה 31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/08/2011
קבלת תכנית 20/07/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה צפייה
תוכנית הר/ 1664/ א הרצליה שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1807 שינוי יעודי השטחים משטח ציבורי פתוח לבניני ציבור, לדרך ולחניה. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 253/ א תכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ א שינוי
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 708 שינוי
תוכנית תפג/ 374 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1131 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 18/02/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1130 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 11/02/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1127 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 07/01/2013
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
778 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 31/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/06/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/08/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שלמה כהן בשם משפ' אונגר,פיינברג,טיסונה גורניצקי ושות'
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדר' גרט גוטמן שד' חן 20
3 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' טלי שמחיה אלייקים בשם מועצה מקומית כפר שמריהו