504-0253195

הר/מק/ 2411 הזורע 64, 62 כפר שמריהו

מטרת התוכנית


ביטול חלק מהרחבת הדרך המתוכננת ברחוב הקוצר.

עיקרי הוראותיה


1.ביטול הרחבת דרך ברחוב הקוצר בתחום חלקה 141.
2.ביטול יעוד דרך מוצעת בתחום חלקה 141 וקביעת יעוד מגורים בישוב כפרי בכל שטח החלקה.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בתחום מגרש בכפר שמריהו בשטח של כ-5 דונם הנמצא בהצטלבות רחובות הזורע, רחוב ראשי בישוב, ורחוב הקוצר, רחוב משני.
בסביבת המגרש בתי מגורים צמודי קרקע בדומה לבניה בישוב.

בשנת 1971 אושרה תכנית נקודתית הר/ 1025, להרחבת רחוב הקוצר בין רחוב הזורע ודרך השדות.
תכנית זו קובעת הפקעה לדרך מחלקה 141 בגוש 6671, בשטח של כ- 102 מ"ר לצורך הרחבת רחוב הקוצר מ- 8 מ' ל- 10 מ'.
ההפעה לא מומשה מעל ל 48 שנים.

תכנית 504-0253195 מציעה לבטל חלק מהרחבת רחוב הקוצר החלה על חלקה 141 לאור העובדה כי ההפקעה לא מומשה ובכך להסדיר את המצב הקיים בפועל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +3 יח"ד יח"ד ל"ר: צפיפות נקבעת ע"י תכניות אחרות
מגורים (מ"ר) 800 מ"ר +600 מ"ר +200 מ"ר ל"ר: זכויות בניה נקבעות ע"י תכניות אחרות. מתוכם 200 מ"ר שטח עיקרי בחלל הגג לשלושת יחידות הדיור. השטח המירבי לשימוש בחלל גג הרעפים לא יעלה על 60% משטח קומת המגורים העליונה.

מקום התוכנית


מגרש פינתי בהצטלבות רחובות הזורע והקוצר (מגרש דרום מזרחי להצטלבות) בכפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית - 23/5/18 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לעיניין סמכות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 27/05/2019 31 19
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/05/2019 31 19
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 27/05/2019 31 19
קבלת תכנית 13/09/2018 19 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/05/2018 19 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1025 תכנית מס' 1025 שינוי
תוכנית הר/ 2134 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו החלפה צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א החלפה צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עתמ/ תא/ 19/ 46126 הר/2411 הזורע 64, 62 כפר שמריהו עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
874 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה