504-0453357

הר/2212/א - הרחבת מתחם מגורים בכפר שמריהו ברחוב הצבעונים

מטרת התוכנית


א. הרחבת שכונת מגורים במתחם רחובות הצבעונים והזורע (שינוי יעוד מ"מבנים ומוסדות ציבור" - שב"צ -לאזור מגורים א'), תוך העברת זכויות בנייה לשב"צ לתא שטח 405 בתכנית מס 504-0424937 (הר/2295-כפר שמריהו מזרח).
ב. שינוי מיקום השצ"פ מצפון המגרשים למזרח על מנת לחבר בפועל את שביל היוגב לרחוב הצבעונים, לצורך נגישות במרחב הציבורי.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד מ"מבנים ומוסדות ציבור" לאזור מגורים א' .
ב. שינוי יעוד מ"שטח ציבורי פתוח" לאזור מגורים א'.
ג. שינוי יעוד מ"מבנים ומוסדות ציבור" ל"שטח ציבורי פתוח".
ד. מתן הוראות בניה בהתאם להר/ 1935 לאזור מגורים א'.
ה. איחוד וחלוקה בהסכמה של בעלי הקרקע בתחום התכנית.

דברי הסבר


חלקות 215, 216 ו-217 הינן בגוש 6671 בייעוד של שב''צ ושצ"פ, כאשר התכנית מציעה שינוי ייעוד משב''צ למגורים ולשנות את מיקום השצ"פ מצפון המגרשים למזרח (בתאום למצב הקיים) על מנת לחבר בפועל את שביל היוגב לרחוב הצבעונים לצורך נגישות במרחב הציבורי.

בסיס השינוי ליעוד המבוקש הינו העברת זכויות בנייה ליעוד שב"צ לתא שטח 405 בתכנית מס' 504-0424937 "הר/2295 - כפר שמריהו מזרח", כפי שנדרש בהחלטת ועדה מחוזית מיום 27/2/17.

כמו כן, יאמר כי שינוי הייעוד המבוקש נדרש מבחינה של רציפות תכנונית בכפר למגורים, כפי שמצוי בסביבתיו, ובהתבסס על הפיתוח הקיים בשכונה. הבינוי תואם לתכנית מאושרת - הר/1935 - המאפשרת יח"ד אחת בכל מגרש מוצע (2 יח"ד ל-2 המגרשים המבוקשים).

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +1,140.6 מ"ר -1,140.6 מ"ר העברה לשב''צ בתא שטח 405 בתכנית הר/2295 - 504-0424937
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד יח"ד +2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 800 מ"ר מ"ר +800 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת מגורים קרובה למרכז כפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
תנועה וחניה הורדה
בינוי נספח בינוי קיים מתכנית הר/1935. הנספח מנחה לעניין גובה וניקוז. הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית להמלצה להפקדה - 13-9-2017 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה שלב הגשה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 20/11/2018 19 12
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/11/2018 19 12
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 09/07/2018 19 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/05/2018 15 10
קבלת תכנית 04/02/2018 15 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 36/ א תכנית מתאר ארצית 36-שינוי א-לתקשורת מתקנים קטנים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1935 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
863 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 09/07/2018
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה