504-0253880

הר/מק/2336 - רח' המעפילים 31

מטרת התוכנית


א. שינוי קווי בנין .
ב.שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.
ג. שינוי קו בנין לבריכת שחיה.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת קווי בניין למגורים.
ב קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
ג. קביעת קווי בניין ומיקום הבריכות שחיה של היחידת דיור המזרחית , והיחידת דיור המערבית.

דברי הסבר


קווי הבניין המאושרים בהתאם לתכניות הסטטוטוריים : הר/1459 אשר פורסמה למתן תוקף ביום 20.7.78 ו- הר/410א' אשר פורסמה למתן תוקף ביום 4.7.68 , אינם מאפשרים בנייה בחלקה 275 גוש 6665.
על כן , הבעלים מבקשים לשנות את קווי בניין על מנת לאפשר בנייה חוקית וזאת לאחר הריסת הבנייה הקיימת כיום.
כמו כן מבקשים שינוי קו בניין לברכה ל-1מ' במקום 4 מ' , שינוי בהוראות עיצוב ובינוי .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 300 מ"ר +300 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מגרש פונה לרחוב דרך השדות במזרח ורחוב המעפילים בדרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
בינוי נספח הבינוי מנחה למעט לעניין קווי הבניין של הבריכות שהינם מחייבים. הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית הורדה
תצהירים הצהרת עורך התכנית הורדה
תצהירים הצהרת מודד התכנית הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית לתת תוקף בכפוף לשינויים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לעיניין סמכות הורדה
התנגדויות התנגדות נדיה זינגר הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס הועדה הורדה
פרוטוקול / החלטות דיון בהתנגדויות והחלטת ועדה - 31-1-18 הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית להפקיד את התכנית בתנאים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2018. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 29 12
פרסום לאישור ברשומות 30/05/2018 תאריך פרסום: 30/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7818. עמוד: 8252. שנה עברית: התשעח . 29 12 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/05/2018 29 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/01/2018 28 12
פרסום להפקדה ברשומות 09/11/2017 תאריך פרסום: 09/11/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7616. עמוד: 1165. שנה עברית: התשעח . 28 12 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 03/11/2017 תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2017. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2017. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 28 12
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/10/2017 28 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/07/2016 12 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 שינוי
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1942 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017033 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 01/01/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/05/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/10/2017 הורדה
נוסח פרסום 17/01/2018 הורדה
נוסח פרסום 05/12/2017 הורדה
נוסח פרסום 17/01/2018 הורדה
נוסח פרסום 17/01/2018 הורדה
נוסח פרסום 19/06/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 28/05/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 29/10/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 28/05/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 29/10/2017 הורדה