504-0538066

הר/2437 - רחוב הדקלים גוש 6674 חלקה 83

מטרת התוכנית


שינוי ייעוד חלקה 83 מאזור חקלאי ב' לאזור מגורים א' ולדרך מוצעת, חלוקה ל-7 מגרשים, הגדלת זכויות הבנייה ותוספת יח"ד

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי ב' למגורים א' ולדרך מוצעת.
2. תוספת 4 יח"ד מ-3 ל-7 יח"ד.
3. קביעת זכויות בנייה.
4. קביעת חלוקה ל-7 מגרשים.
5. קביעת קווי בניין.
6. קביעת דרך מוצעת.

דברי הסבר


מגרש 83 הינו מגרש אורכי וצר הגובל בצידו הצפוני הארוך ברחוב הדקלים ובצידו המזרחי ברחוב הנרקיסים.
שטחו של המגרש הינו 7.714 דונם וייעודו שטח חקלאי ב'.
התכנית מציעה חלוקת המגרש לשבעה מגרשים שהגישה אליהם תהיה מרח' הדקלים ומרחוב הנרקיסים ומתווה
דרך חדשה במרכז המגרש שתאפשר בעתיד חיבור למגרשים נוספים להם לא קיימת גישה מהרחובות הראשיים.
התכנית משנה את ייעוד המגרשים למגורים א', שטח כל מגרש יהיה 1 דונם עם אפשרות לבניית יח"ד 1 בהתאם לתכניות התקפות.
התכנית מציעה הגדלת זכויות הבניה על כל מגרש מ-300 מ"ר ל-400 מ"ר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 7 יח"ד +3 יח"ד +4 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,800 מ"ר +600 מ"ר +2,200 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה מערך תנועה וחניה ועקרונות כניסות ויציאות למגרשים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים וחוות דעת לשמירתם הורדה
שמירה על עצים בוגרים תכנית סימון עצים הורדה
בינוי בינוי, פיתוח וניקוז הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה קטנה לאישור תכניות מועצה מקומית כפר שמריהו מיום 11/3/2018 הורדה
פרוטוקול / החלטות המלצת ועדה מקומית להפקיד בתנאים הורדה
תכתובת
תכתובות בקשת משיכת התכנית מעורך התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/07/2019 8 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/06/2019 8 8
קבלת תכנית 30/04/2019 7 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 החלפה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1753 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש החלפה צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2134 קביעת 3 יח"ד בחלקות החלפה צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1942 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב החלפה צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה