504-0722686

הר/2300 - שביל השקד, כפר שמריהו - הסדרת דרך

מטרת התוכנית


הסדרת דרך סטטוטורית במתחם השקד בכפר שמריהו, לשם הסדרת נגישות לכל מגרשי המגורים הנכללים בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


א.שינוי ייעוד מ-אזור מגורים א' ושטח חקלאי ב' למגורים א', מגורים ביישוב כפרי ולדרך מוצעת (השינוי מייעוד חקלאי ב' למגורים ביישוב כפרי, הינו לצורך התאמה לנוהל מבא"ת בלבד).
ב.שמירה על זכויות בנייה מאושרות.
ג.קביעת קווי בניין.
ד.קביעת הוראות למעבר תשתיות.

דברי הסבר


התכנית שבנדון, ביוזמת המועצה המקומית כפר-שמריהו, נועדה להסדיר דרך סטטוטורית במתחם שביל השקד בכפר שמריהו.

שביל השקד משמש כיום כגישה הבלעדית לחלקות מגורים שחלקן בייעוד חקלאי ב' וחלקן מגורים א'. השביל מתבסס על חלקות "מטרוקה" שרוחבן כ-5 מ' וייעוד הקרקע שלהן אינו דרך כי אם חקלאי ב' ומגורים א'.
לחלקות בחלק המזרחי של מתחם השקד, אין דרך גישה ו/או תוואי חיבור לתשתיות. במצב האמור מימוש זכויות הבנייה הסטטוטוריות בחלקות אלה אינו ישים.
התכנית הנדונה מסדירה דרכים סטטוטוריות במתחם השקד, לרבות דרך בשביל השקד הקיים וכן דרך חדשה, המאפשרת גישה אל החלקות בחלק המזרחי של מתחם השקד, תוך הפקעות מינימליות ומידתיות מחלקות המגורים וקביעת קווי בניין. התכנית אינה משנה זכויות בנייה בייחס למצב המאושר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 23 יח"ד +23 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,600 מ"ר +3,600 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שביל השקד, כפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח בינוי הורדה
ניקוז פרשה טכנית ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר שמירה על עצים בוגרים הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
ביוב נספח ביוב ומים הורדה
ביוב פרשה טכנית ביוב ומים הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות שלב תנאי סף :פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - המלצת ועדה מקומית להפקדה הורדה
פרוטוקול / החלטות שלב תנאי סף : פרוטוקול מליאת מועצה מקומית כפר שמריהו הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 27/01/2022 40 28
החלטה בדיון בהפקדה 28/06/2021 40 28
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 28/06/2021 40 28
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/05/2021 40 28
קבלת תכנית 07/04/2021 39 28

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 שינוי
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1753 קביעת הוראות בניה ותוספת יחידת מגורים למגרש שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2134 קביעת 3 יח"ד בחלקות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 ביטול תעלת ניקוז שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1942 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2102 הגדלת שטחי ציבור לצורך דרך כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
905 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה