351-0715326

תוספת יח"ד שלישית בנחלות - עמיקם

מטרת התוכנית


הוספת יחידות דיור המהוות יח"ד שלישית לנחלות המאושרות,המרת נחלות למגרשים ויצירת מסגרת תכנונית אחת לכלל המושב.

עיקרי הוראותיה


1. הוספת 62 יחידות דיור בנחלות, המהוות יח"ד שלישית בנחלה והגדלת זכויות בניה בהתאם
2. הגדלת שטח המגורים בנחלות ל- 2.5 דונם שטח המגורים של הנחלה ,כולל שטח ביעוד מגורים בישוב כפרי וכן שטח ביעוד מגורים א' לבנים ממשיכים בצרוף האות B.
3. המרת 4 נחלות ל-12 מגרשים בהתאם להחלטה 1445 של רמ"י (תוספת 4 יח"ד).
4. המרת 8 מגרשים ביעוד מגורים מיוחד (בן ממשיך) ל -11 מגרשים. (תוספת 3 יח"ד)
5. הסדרת מרכז הישוב ע"י חלוקה לתאי שטח ויעודים (שינוי יעוד ממבני ציבור ומסחר ל- ספורט ונופש, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבני ציבור, תעסוקה ומבני ציבור)
6. תוספת שמושים למגורי עובדים זרים בנחלות (בהתאם ובתאימות לתכנית 351-0276949 שהוחלט להפקידה בתאריך 18.2.2019ואשר קודמה לכלל שטח מוא"ז אלונה).
7. הגדלת זכויות בניה למבני ציבור.
8. הטמעת מנגנון פיצול נחלות עתידי.
9. קביעת הוראות לענין תשתיות בישוב.
10. מתן הוראות והנחיות בינוי בהתאם.

דברי הסבר


התכנית חלה על מושב עמיקם השוכן במערב רמות מנשה ומשתייך למועצה האזורית אלונה.
תכנית זו מתאמת בין כלל התכניות המאושרות במקום ומסדירה שימושים וזכויות בניה והוראות בינוי בישוב.
התכנית מרחיבה את שטחי המגורים בנחלות ל-2.5 ד' ומאפשרת יחידת דיור שלישית בנחלה בהתאם להוראות תמ"א 1/35/ב.

המושב נכלל בלוח 2 של תמ"א 35 והוגבל ל-300 יח"ד.
תכנית המתאר המקומית המאושרת של המושב מ/922 הינה משנת 1983 ואישרה בתחום המושב 43 נחלות ו-11 מגרשים לבעלי מקצוע,
תכנית מ/142 אושרה בשנת 1991 הוסיפה למושב 17 נחלות ו-2 מגרשים לבעלי מקצוע,
תכנית מ/216 אושרה בשנת 1994 הוסיפה למושב 4 מגרשים לבעלי מקצוע,
תכנית מ/216/א אושרה בשנת 1996 הוסיפה למושב נחלה ו-8 מגרשים לבעלי מקצוע+ מגרש מגורים רגיל אחד.
תכנית מ/231 אושרה בשנת 1996 היא תכנית ההרחבה לעמיקם הוסיפה למושב 60 מגרשים.
תכניות מ/300, מ/305, 351-0504928 הוסיפו כל אחת מגרש אחד.

סה"כ קיימות במושב:
61 נחלות שבכל אחת מהן אושרו 2 יח"ד+יח"ד הורים קטנה, סה"כ 122 יח"ד (לא כולל היח"ד הקטנות).
25 מגרשים לבעלי מקצוע בכל מגרש 1 יח"ד ,סה"כ 25 יח"ד.
64 מגרשים רגילים בכל מגרש 1 יח"ד, סה"כ 64 יח"ד.

לפיכך אושרו במושב עד כה 211 יח"ד.

במושב פוצלו 6 יח"ד (מהם 4 בהליך קנייני: 20P,21P,90P,91P - ו- 2 בהליך תכנוני :203P,401P ) בנוסף 5 מגרשים נגרעו ע"י רמ"י עקב חוסר מימוש (מנחלה 11,83,84,86,88).
ב-5 נחלות אלו שנגרע מהן המגרש באופן לא סטטוטורי ולא רצוני מתווספות 2 יח"ד וסה"כ יח"ד בנחלות אלה יהא 3 יח"ד ויח"ד קטנה ובשטח מוגדל של 2.5 ד'.
ב-6 נחלות שפוצל מהן מגרש (בין שבהליך סטטוטורי או בהליך קניני של מכירה תתוסף יח"ד אחת בלבד ובנחלות יותרו 2 יח"ד ויח"ד קטנה .
ביתר הנחלות (הכוללות מגרש בן ממשיך) תתווסף יח"ד אחת בכל נחלה ובסה"כ ,כולל מגרש בן ממשיך, יהיה 3 יח"ד ויח"ד קטנה.

תכנית זו מבקשת:
1. להוסיף יח"ד שלישית בכל נחלה מאושרת לפי תמ"א 1/35/ב ו-5 יח"ד (בנחלות 11,83,84,86,88), כלומר תוספת של 62 יח"ד .
2. להמיר 4 נחלות פנויות הכוללות כל אחת 2 יח"ד מאושרות+אחת מוצעת, ל-12 מגרשי מגורים ובקרבה למגרשים המגורים המאושרים בנחלות הפנויות ומגרשי הבנים הממשיכים השייכים להן ככל שניתן- כלומר תוספת 4 יח"ד.
3. להרחיב שטחי המגורים בנחלות ל- 2.5 דונם. כיוון שמרבית הנחלות במושב מפוצלות לשני מגרשי מגורים ללא רצף גאוגרפי-פיזי (מגרש הורים ומגרש בנים ממשיכים), השלמת השטח נעשתה לכלל השטח המצטבר של המגורים בנחלה.
4. כמו כן התכנית כוללת מנגנון פיצול מגרש מנחלה לפי קצב ביקושים לאורך הזמן , מבלי להדרש לתכנית נקודתית ברמה מפורטת לכל נחלה, באמצעות תשריט חלוקה, בתשריט החלוקה יקבע מיקומו המדויק של המגרש, המוגבל בגודלו, לתשריט יצורף נספח בינוי. בתשריט החלוקה ותכנית הבינוי ייבחנו מיצוי זכויות בניה מלאות בחלקה כשיקול לאשור תשריט החלוקה לפיצול.
5. להמיר 8 מגרשי מגורים מיוחד בני מעל 1 דונם ל- 11 מגרשים בשטח 500 מ"ר כ"א (תוספת של 3 יח"ד).
6. תוספת שמושים למגורי עובדים זרים (בהתאם ובתאימות לתכנית 351-0276949 שהוחלט להפקידה בתאריך 18.2.2019 ואשר קודמה לכלל שטח מוא"ז אלונה).

סה"כ מבקשת התכנית להגיע למסגרת של 280 יח"ד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 57 יח"ד +61 יח"ד -4 יח"ד מאושר: לפי 61 נחלות בעלות יח"ד קטנה בכל נחלה מוצע: בהפחתה של 4 נחלות מבוטלות המומרות למגרשים
חדרי מלון / תיירות (חדר) 228 חדר +244 חדר -16 חדר מאושר: לפי 4 יחידות אירוח בכל נחלה מוצע: בהפחתה של 4 נחלות מבוטלות המומרות למגרשים
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 9,120 מ"ר +9,760 מ"ר -640 מ"ר הפחתה- ביטול 4 נחלות
מבני ציבור (מ"ר) 39,005.6 מ"ר מ"ר +39,005.6 מ"ר מאושר- ללא זכויות מוצע: לפי 60% מבני ציבור +40% מבני ציבור ותעסוקה
מגורים (יח"ד) 280 יח"ד +211 יח"ד +69 יח"ד מוצע: כולל תוספת יח"ד שלישית בנחלות(57) + 11 יח"ד חדשות במגרשים.(4 נחלות מבוטלות המומרות ל-12 מגרשים, 2 חלקות בן ממשיך המומרות ל-4 מגרשים, ו-3 מגרשים המפוצלים ל-2 כ"א)
מגורים (מ"ר) 90,539 מ"ר +84,000 מ"ר +6,539 מ"ר מאושר- לפי 66,200 מ'ר בנחלות (45%) + 200 מ'ר למגרש ב89 מגרשים. מוצע- לפי 72,740 מ'ר בנחלות (45%) + 200 מ'ר למגרש ב89 מגרשים.
תעסוקה (מ"ר) 20,500 מ"ר +20,740 מ"ר -240 מ"ר לשמושי פל"ח- 340 מ'ר לכל נחלה(הפחתה של 160 מ'ר ליח"א)- מאושר לפי 61 נחלות מוצע לפי 57 נחלות+ 20% שמושי תעסוקה בשטח לתעסוקה ומבני ציבור (2643 מ'ר)

מקום התוכנית


מושב עמיקם-נחלות

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
תשתיות פרשה טכנית- מים ביוב - חתום לאישור הורדה
עקרונות תכנון מסמך רקע למיצוי קיבולת יח"ד - תוספת עתידית של 20 יח"ד - חתום לאישור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום לאישור הורדה
תשתיות נספח מים ביוב - חתום לאישור הורדה
תנועה נספח תנועה גליון מס' 1 - חתום לאישור הורדה
תנועה נספח תנועה גליון מס' 2 - חתום לאישור הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה למבני ושטחי ציבור - חתום לאישור הורדה
חלוקה לתאי שטח חלוקה לתאי שטח - חתום לאישור הורדה
שימור תיק תיעוד מקדים - מושב עמיקם - חתום לאישור הורדה
בינוי נספח בינוי/ פיצול / וחלוקה סכמתי לנחלות - חתום לאישור הורדה
ביוב וניקוז סקר תשתיות מים וביוב - חתום לאישור הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול נגר עילי - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
תשתיות פרשה טכנית- מים ביוב - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי/ פיצול / וחלוקה סכמתי לנחלות - חתום להפקדה הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול נגר עילי - חתום להפקדה הורדה
ביוב וניקוז סקר תשתיות מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
שימור תיק תיעוד מקדים - מושב עמיקם - חתום להפקדה הורדה
חלוקה לתאי שטח חלוקה לתאי שטח - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה למבני ושטחי ציבור - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה גליון מס' 1 - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה גליון מס' 2 - חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח מים ביוב - חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום להפקדה הורדה
עקרונות תכנון מסמך רקע למיצוי קיבולת יח"ד - תוספת עתידית של 20 יח"ד - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת מועצה - מגישי תכנית הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום לתוקף - 1 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום לתוקף - 2 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט רעיוני לתכנון תוספת 25 יח"ד נוספות למושב עמיקם, להשלמת מכסת היח"ד במושב על פי לוח 2 בתמ"א 35 הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת הוועדה המקומית על המלתה להפקדה הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מקומית הורדה
תכתובת
תכתובות התייחסות הוועדה המקומית מנשה-אלונה להתנגדויות לתוכנית 351-0715326 הורדה
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/01/2023 תאריך פרסום: 22/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11060. עמוד: 3133. שנה עברית: התשפג . 65 47 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/01/2023 65 47
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/01/2023 65 47
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/11/2022 62 45
הוגשו התנגדויות 15/05/2022 62 45
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/05/2022 62 45
פרסום להפקדה ברשומות 16/03/2022 תאריך פרסום: 16/03/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10274. עמוד: 4322. שנה עברית: התשפב . 62 45 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/03/2022 62 45
פרסום להפקדה בעיתונים 11/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 62 45
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/03/2022 62 45
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/2022 62 45
החלטה בדיון בוולק"ח 08/11/2021 45 35
החלטה בדיון בהפקדה 02/06/2021 41 31
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2021 41 31
קבלת תכנית 02/09/2020 33 25

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1/ ב ישובים כפריים הכלולים בלוח 2 בתמ"א. כפיפות צפייה
תוכנית 351-0504928 מ/346 - הגדרת זכויות בניה לנחלות ומגרשי בן ממשיך, עמיקם שינוי צפייה
תוכנית 351-0382036 משק 81 עמיקם מ/מק/135 שינוי צפייה
תוכנית מ/ 412 תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 127 פיצול מגרש למגורים מנחלה 25 מושב עמיקם שינוי
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית מ/ 397/ א ביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 114 מגרש 6 א' - עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 86 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ 305 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ 298 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 300 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית מק/ מ/ 10 שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 231 שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022040 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 21/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
436 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 08/11/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/01/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/03/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 17/01/2023 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורנה ואורי ברימר הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ארז דרורי אילן שוורצברג הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ארז דרורי אילן שוורצברג הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד טליה דניאלי וצפריר בן ארז שפרלינג ואסף ליפמן הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בועז ואילנה ארוך הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אריאל משה המועצה האזורית אלונה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים לוי הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חן רוזן הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד איל ד. מאמו יואב וקלודין גלנט הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף שק הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועצה אזורית "אלונה" הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יהודה וישנצקי מתתיה ועמוס רוט הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר שוורץ הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי סימן טוב הורדה